Αναλυτικά δείτε και τον κάτωθι σύνδεσμο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ