750.000 ευρώ από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων για την προμήθεια ασθενοφόρων & κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” για την “Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας (εξοπλισμός)”, υπέγραψε οΠεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πρόσκληση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Με την πρόσκληση αυτή ο κ. Περιφερειάρχης καλεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει την προμήθεια νοσοκομειακού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ) εξοπλισμού μονάδων υγείας και ειδικότερα αφορά στην προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ για τα Ιόνια Νησιά.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ.