ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Κεφαλονιάς – Ιθάκης από τον μεσογειακό κυκλώνα ‘‘ΙΑΝΟΣ’’»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3311/15-1-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στις καλυπτόμενες από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. ζημιές που προκλήθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο της ευρύτερης περιοχής Κεφαλονιάς – Ιθάκης από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου του 2020 στην εν λόγω περιοχή, σημειώνεται ότι έγιναν 164 αναγγελίες που αφορούσαν αιγοπρόβατα, βοοειδή και μελισσοσμήνη. Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους παραγωγούς. Αναφέρεται ότι για τις αποζημιώσεις των ζημιών ζωικού κεφαλαίου στην Κεφαλονιά – Ιθάκη το προϋπολογιζόμενο πόσο ανέρχεται στις 375.000 ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η ευρύτερη περιοχή Κεφαλονιάς – Ιθάκης, από τις εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν στην εν λόγω περιοχή, διαπιστώθηκαν, πέραν των καλυπτόμενων από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. προαναφερόμενων ζημιών, και ζημιές σε ζώα μεγάλης ηλικίας, οι οποίες δεν αποζημιώνονται σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011), δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και, ως εκ τούτου, δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όταν η ηλικία των ζώων είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ετών για τα θήλεα βοοειδή, των έξι (6) ετών για τα άρρενα βοοειδή, των είκοσι (20) ετών για τα μόνοπλα, των πέντε (5) ετών για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους και των έξι (6) ετών για τις αίγες και τα πρόβατα (άρθρο 6 εδ. 2).

Πρέπει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., τηρώντας στο ακέραιο τη δέσμευσή του για επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν στην άμεση ανακούφιση των πληγέντων αγροτών από τον μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», κατέθεσε τροπολογία στον ν.
4737/22/10/2020 (άρθρα 42,43,44), με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα άμεσης προτεραιότητας του ΕΛ.Γ.Α., η οποία και ψηφίστηκε.

Στη συγκεκριμένη τροπολογία, μεταξύ άλλων:
α) Δίδεται ειδική μέριμνα και ορίζεται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.
β) Χορηγείται προκαταβολή έναντι αποζημίωσης για τις ζημιές από τον Ιανό άμεσα.
γ) Δίδεται μέριμνα για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. που αφορά στις ζημιές του Ιανού και αύξηση ωρών της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και των επιτροπών αυτών και της καταβολής αποζημίωσης.
δ) Δίδεται μέριμνα για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.
ε) Απαλλάσσονται οι πληγέντες παραγωγοί από τα τέλη εκτίμησης κ.λπ.

Οι βελτιωτικές ρυθμίσεις που έγιναν από την Πολιτεία προς όφελος των παραγωγών και κτηνοτρόφων, σκοπό έχουν τη συντόμευση των σύννομων με την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία διαδικασιών, έτσι ώστε να καταβληθούν έγκαιρα στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους της χώρας οι αποζημιώσεις και μάλιστα στο 100% της ζημιάς. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι η νομοθετική τροπολογία για τον μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζουν το γεωργοασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων του ΕΛ.Γ.Α. ως προς τις αποζημιώσεις των ζημιών του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, με στόχο η ολοκλήρωση των πορισμάτων και η επεξεργασίας τους από τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού να έχει ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου από την εκδήλωση του ακραίου καιρικού φαινομένου. Ως εκ τούτου, η διαδικασία εξόφλησης των πληγέντων αγροτών αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από τα τέλη του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 έως τις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021.

Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων, γίνεται εμφανές ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία στην παραγωγή τους, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά με στοχευμένη λήψη μέτρων σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες Έλληνες παραγωγοί θα τύχουν της πολύτιμης συνδρομής της Κυβέρνησης, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ