Στις 31/7 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δοθεί παράταση λόγω της πανδημίας. Για την Κεφαλονιά και την  Ιθάκη καθώς και για τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου η επιδότηση είναι της τάξεως του 45%. Μια σοβαρή επιδότηση που αφορά και υφιστάμενες αλλά και υπό ίδρυση εταιρείες. Βεβαίως πρέπει να παρατηρήσω ότι και σε αυτόν τον αναπτυξιακό δεν λαμβάνετε υπ’ όψιν η Ρήτρα Νησιωτικότητας. Απ εναντίας τα νησιά με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τιμωρούνται με χαμηλότερη επιδότηση. Θεωρώ ότι  μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας θα έχει  το τουριστικό κομμάτι και γι’ αυτό παραθέτω τις επιλέξιμες ενισχύσεις.  

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού

Ενισχύονται:

 • Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων
 • Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση / Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, Επενδυτές του εξωτερικού
 • Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
  α. ατομική επιχείρηση,
  β. εμπορική εταιρεία,
  γ. συνεταιρισμός,
  δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016,
  ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
  ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.
 • *Οι παραπάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

 

  Ανδρέας Παντελιός