Γράφει ο Ανδρέας Κολαϊτης (Τεχνολόγος Εφαρμογών Τουρισμού & Διεθνολόγος)

Η σε ισχύ αναστολή στις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε παραλίες έως τις    31 Μαρτίου 2023 αποτελεί… όνειδος!  

[…] «Στόχος του Ιωάννη Κωλέττη (1773-1847, Έλληνας πολιτικός στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους, ιδρυτής του Γαλλικού κόμματος  και πρωθυπουργός της χώρας) ήταν η με κάθε τρόπο διατήρηση της κυβέρνησής του στην εξουσία και όχι η επιβολή πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Ο πλήρης έλεγχος του κρατικού μηχανισμού οδήγησε στην παγίωση του νεποτισμού και στην επέκταση των καταχρήσεων» […].

Σας θυμίζει κάτι1 η παραπάνω γλαφυρή περιγραφή που θα μπορούσε να αφορά τους σύγχρονους κρατούντες την εξουσία (κεντρική, περιφερειακή, τοπική) στην Ελλάδα και δη όσους καταπιάνονται με θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος;

https://www.makthes.gr/nea-anastoli-me-tropologia-oneidos-stis-katedafiseis-aythaireton-se-paralies-612227

Η έως τώρα διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας (ουχί της νήσου Κεφαλονιάς εξαιρουμένης) φανερώνει υπαρκτά κενά και ελλείψεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής βούλησης όσο και σε επίπεδο Υπηρεσιών με απόρροια την «αναιμική» έως ανύπαρκτη διαχείριση ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές (Εθνικών Δρυμών, Δασικών Περιοχών, Δικτύου Ζωνών Προστασίας Νatura 2000, κ.λπ).

Περιβαλλοντικές καταχρήσεις σε αιγιαλούς & παραλίες 

Η κείμενη νομοθεσία που αφορά κατεδάφιση κατασκευασμάτων χωρίς άδεια:

 

[…] Τα πάσης φύσεως κτίσματα και γενικώς κατ​ασκευάσματα, τα οποία έχουν εν όλω ή εν μέρει κατασκευασθεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς σχετική άδεια σύμφωνα με τα άρθρα  111212Α,  1313Α14 και 16  θεωρούνται παράνομα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους ή της χρήσης τους. (παρ.4 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Ομοίως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα αναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, μετά τον καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως χρησιμοποιούνται. (παρ.4 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Προς τούτο ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), στον φερόμενο κύριο ή νομέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσματα και να άρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα. 

Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (παρ.4 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Αν μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία κοινοποίηση του πρωτοκόλλου ή την τοιχοκόλλησή του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή, ειδοποιείται για την κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Γενικός Γραμματέας της οποίας έχει την ευθύνη γι αυτή. Σε περίπτωση αδυναμίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητά την τεχνική υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, η Τεχνική Υπηρεσία της οποίας υποχρεούται να προβεί στην κατεδάφιση.  (παρ.6 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης της αρμόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις ολόκληρο το χρήστη και αυτόν που παράνομα προέβη στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. (παρ.6 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα και κατασκευάσματα που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και κατασκευές ή κτίσματα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση αρμόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευομένων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης. (παρ.4 άρθρο 27 Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4607/19)

 

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4607/19 (ημερ. έναρξης ισχύος 24.04.2019), κατεδαφίζονται όλες οι παράνομες κατασκευές που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία. (άρθρο 41 Ν.4607/19). […]

Εκκρεμής επί σειρά ετών κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος στην Άνω Έρισο 

Το εικονιζόμενο στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, κόκκινο μεταλλικό παράπηγμα αγνώστου ιδιοκτήτη που ευρίσκεται στο χώρο της παραλίας στην Αγία Σοφία – Κομιτάτων / Ερίσου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μη εφαρμογής των κείμενων διατάξεων όσον αφορά αυθαίρετο για το όποιο έχει από έτη εκδοθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ΟΡΙΣΤΙΚΟ πρωτόκολλο κατεδάφισης.

Θεωρείται εύλογο να αναδειχθεί τούτο το ουχί ήσσονος σημασίας θέμα  (πέραν από τους  καθ’ ύλην αρμόδιους: Πρόεδρο Κοινότητας Κομιτάτων, Δήμο Σάμης – Γραφείο Δημάρχου, Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης – Γραφείο Αντι/ρχη ) μήπως στην  τρέχουσα εκλογική χρονιά 2023, λάβει χώρα η  αυτοδίκαιη ενεργοποίηση των αρμόδιων Φορέων!

Πηγές:

https://www.ot.gr/2022/12/01/oikonomia/akinita/mixanikoi-gkremiste-ta-aythaireta-stis-paralies/

Υπουργική Απόφαση περί Αιγιαλών:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-aigialos-paralia/kya-1089532-pe-8205-pe-2005.html

Κωδικός: 6523777 / 42856
Πλατύς Λιμνιώνας / Κομητάτων Κεφαλληνίας
ΥΥΝ: 4632
ΦΕΚ: 95
Ημερομηνία: ΦΕΚ: 13/02/2003

https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore

https://www.sansimera.gr/biographies/1453

Προηγούμενο άρθρο«Έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Ελεάνα Απέργη-Με τον σύζυγό της Διονύση Παγουλάτο ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα θεατρικά ζευγάρια
Επόμενο άρθροΚακοκαιρία: Γιγαντιαίο κύμα ρίχνει λιμενεργάτες που προσπαθούν να δέσουν πλοίο (video)