Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí: «ÁóöáëéóôéêÞ ìåôáññýèìéóç êáé øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-Å.Ö.Ê.Á.)». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Âáóßëåéïò Ïéêïíüìïõ êáé Åõôõ÷ßá Á÷ôóéüãëïõ.

Ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου

Έρχεται ισχυρός καύσωνας!Ζητώ για λίγα λεπτά την προσοχή σας ώστε να διαβάσετε αυτό το μικρό κείμενο :Από την…

Posted by Γιάννης ΚαλλιάνοςΑ on Saturday, June 19, 2021