Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí: «ÁóöáëéóôéêÞ ìåôáññýèìéóç êáé øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-Å.Ö.Ê.Á.)». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Âáóßëåéïò Ïéêïíüìïõ êáé Åõôõ÷ßá Á÷ôóéüãëïõ.

Ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου

Το σπίτι μου (Mega) όταν έρχεται μια αξιόλογη μεταβολή του καιρού… ⛄🌨️Υγ : Ας ετοιμαστεί αρχικά η Βόρεια Ελλάδα για…

Posted by Γιάννης ΚαλλιάνοςΑ on Monday, January 11, 2021