Στο συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Ιουλίου έχω καταθέσει  προς ψήφιση ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος στον Δήμο μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει  την έγκριση του σώματος αφού ο κοινωνικός της χαρακτήρας αγγίζει όλους τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Πεφάνη και την κα. Σάφη στελέχη του Νοσοκομείου Αργοστολιού για την υποστήριξη και την καθοδήγηση ώστε η πρόταση να είναι σύμφωνη με τις διαδικασίες που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πρεντάνος  Διονύσιος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Δημιουργία τράπεζας αίματος Δήμου Ληξουρίου.

ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΛΗΞΟΥΡΙ   20/07/2020

Η προσφορά αίματος συνιστά την κορυφαία πράξη αγάπης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ιδιαίτερα σε έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες υγείας αλλά και στις περιπτώσεις της τακτικής αιμοληψίας ατόμων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η άμεση εξεύρεση αίματος συντελεί καθοριστικά στην έγκαιρη έκβαση πολλών περιστατικών και απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από τη μεγάλη περιπέτεια, αγωνία και άγχος για την εξασφάλιση αίματος.

Ο Δήμος ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να εφαρμόσει πολιτικές και να πραγματοποιεί δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους, αλλά και για την προβολή του Δήμου μας ως τόπου που διαθέτει παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, προτίθεται  να  δημιουργήσει  και  να λειτουργήσει  Τράπεζας Αίματος.

Η δράση αυτή για την οργανωμένη, ευέλικτη και αποτελεσματική υλοποίησή της, προτείνεται να διέπεται  από τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Άρθρο 1ο : Επωνυμία

Δημιουργείται Δημοτική Τράπεζα Αίματος με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών αιμοδοτών  Δήμου Ληξουρίου», η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας και θα λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Άρθρο 2ο : Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας της Τράπεζα Αίματος  του Δήμου είναι:

·                    Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου.

·                    Η παροχή βοήθειας για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των δη­μοτών και των κατοίκων του Δήμου, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος.

·                    Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στην τοπι­κή κοινωνία.

Άρθρο 3ο : Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Μέλη της Τράπεζας Αίματος ονομάζονται όλοι όσοι κατάγονται από το Δήμο Ληξουρίου  ή κατοικούν μόνιμα σε αυτόν και διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά.

Τακτικά μέλη  γίνονται όλοι όσοι έχουν δώσει (1)  μονάδα αίματος.

Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι   δεν έχουν  δώσει καμία  μονάδα.

Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή για συγγενείς Α΄ βαθμού (παιδιά, γονείς, συζύγους). Για κάθε 2 μονάδες που έχει δώσει  προστίθεται  άλλη  (1) μια στην ατομική του μερίδα.

Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος και μέχρι (2) δυο   μονάδες αίματος ετησίως ύστερα από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας Αίματος  και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιστρέψουν την ποσότητα αίματος που πήραν μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Μη αναπλήρωση της χορηγηθείσας ποσότητας αίματος σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα ικανοποιείται μελλοντικό αίτημα του. Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης αίματος σε μη τακτικά μέλη είναι, ο ασθενής για τον οποίο προορίζεται το αίμα να είναι κάτοικος η να κατάγεται από το Δήμο Ληξουρίου.

Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν θα χορηγείται αίμα σε μη τακτικά μέλη , αν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι ανάγκες των τακτικών μελών.

Άρθρο 4ο : Διοίκηση

Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Ληξουρίου  θα διοικείται από τριμελή Επιτροπή Λειτουργίας (υπεύθυνος  και δύο μέλη), η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεύθυνος  και μέλη της επιτροπής θα μπορούν να είναι δημοτικοί σύμβουλοι ενώ δίνεται η δυνατότητα ένα μέλος να είναι δημότης του Δήμου. Τον υπεύθυνο τον ορίζει ο δήμαρχος  και τα μέλη της επιτροπής  το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη γραμματειακή και ορ­γανωτική υποστήριξη της Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος θα αναλάβουν υπάλληλοι της αντίστοιχης διοικητικής μονάδας του Δήμου ή άλλοι υπάλληλοι που θα ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.

Άρθρο 5ο : Όροι Λειτουργίας

Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Ληξουρίου υποστηρίζεται από το Τμήμα Αιμοδο­σίας του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου. Επίσης δεν αποκλείεται η συνερ­γασία και με άλλα Δημόσια Νοσοκομεία, για τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών αιμοδοτών και την αύξηση του αποθέματος αίματος της Δημοτικής Τράπεζας.

Την ευθύνη της πραγματοποίησης αιμοδοσίας ως προς τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Τμήμα Αιμοδοσίας του αντίστοιχου Νοσοκομείου.

Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ή αποκλείεται, κατόπιν οδηγιών του υπεύθυνου ιατρού του Νοσοκομείου που διενεργεί την Αιμοδοσία.

Η Τράπεζα Αίματος Δήμου Ληξουρίου τηρεί αρχείο των αιμοδοτών, καθώς και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.

Για τη χορήγηση αίματος απαιτείται η συμπλήρωση έγγραφης αίτησης προς της Επιτροπής της Αιμοδοσίας από τον ασθενή ή από συγγενικό του πρόσω­πο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ανάγκες μη τακτικού μέλους χρειάζεται και η ενυπόγραφη δέσμευση προς αναπλήρωση των χορηγούμε­νων μονάδων αίματος.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις Δήμου Ληξουρίου.

Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά και λειτουργικά από το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι­σμού του Δήμου Ληξουρίου, παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και έχει την ευθύνη για τη συνεχή και απρόσκοπτη εξασφάλιση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των εθελοντών αιμοδοτών – μελών της Τράπεζας.

Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών και την οργάνωση διαφόρων δράσεων ευαισθητοποίη­σης – ενημέρωσης του πληθυσμού του Δήμου Ληξουρίου  σχετικά με την «εθε­λοντική αιμοδοσία».

Επιλέγει τους χώρους που πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες ώστε να διευ­κολύνεται η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών.

Άρθρο 7°

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος Δήμου  Ληξουρίου, ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το υπάρχον απόθεμα θα περιέρχεται στους αντίστοιχους εθελοντές αιμοδότες.

Καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε την ίδρυση της τράπεζας αίματος ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας της καθώς και τον υπεύθυνο μαζί με άλλα δυο μέλη της τριμελούς επιτροπής διοίκησης.

Πρεντάνος Διονύσιος.

Προηγούμενο άρθροΣάκης Βούτος: Ένα μεγάλο μπράβο στόν Συμπατριώτη καί Φίλο Ιατρό Καρδιολόγο Αντωνάτο Διονύση
Επόμενο άρθροΑργοστόλι: Άλλη μια υπέροχη βραδιά στο Άλσος Κουτάβου! (pics+video)