Προς την Ιερά Μητρόπολιν Κεφαλληνίας (2ο)

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,

  • Εις τας αρχάς του 2017, είχα δημοσιεύσει εις την τοπικήν εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» σχόλιον με τίτλο «ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ;». Εγένετο αναφορά εις το κωδωνοστάσιον του Ι.Ν. Αγ. Χρυσοστόμου Δ.Δ. Κουρουκλάτων, του οποίου ο τρούλος επλήγη βαρέως από τους σεισμούς του 2014. Το 2016, με δαπάνη του Δήμου Κεφαλονιάς και του Δ.Δ. Κουρουκλάτων, καθηρέθη ο επικίνδυνος τρούλος. ‘Εκτοτε και μέχρι σήμερον ουδεμία κίνησις προς αποκατάστασιν διεπιστώθη, ούτε από το Εκκλησιαστικών Συμβούλιον της Κοινότητας ούτε και από την Ι.Μ. Κεφαλληνίας!

Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφον του σχολίου μου εικονίζον το πληγέν κωδωνοστάσιού (2014) και της σημερινής εμφανίσεως της εναπομείνασας βάσεώς του (2016).

  • Την 6ην Ιανουαρίου του 2018, εδημοσίευσα ομοίως σχόλιον εις τον «ΗΜΕΡΗΣΙΟ» με τίτλο «Είναι η λαμπροτέρα διαφήμισης της Κεφαλονιάς». ‘Εθετα ερώτημα προς τους αρμοδίους: α) Εκκλησιαστικδν Συμβούλιον Δ.Δ. Κουρουκλάτων και β) Ι.Μ. Κεφαλληνίας, για ενδεχόμενου προγραμματισμόν συντάξεως μελέτης (αρχιτεκτονικής – στατικής), καθώς και για προσπάθειες ευρέσεως των οικονομικών πόρων που απαιτούνται (ιδιωτικαί-δημόσιαι πηγαί) για την αποκατάστασιν της ζημιάς!

Επισυνάπτω φωτοαντίγραφον εμφανίζον και πόλιν την υφισrαμένην απαράδεκτον κατάστασιν.

Επί των ερωτημάτων μου ουδεμίαν ενημέρωσίν έλαβον.

  • Την 17ην Φεβρουαρίου 2018 απηύθυνα, δια του «ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ», προς την Ι.Μ. Κεφαλληνίας, επιστολήν με επαναφορά του προβλήματος, ομοίως με την σημερινήν εμφάνισιν της βάσεως του κωδωνοστασίου και εν κατακλείδι υπέβαλα προς Υμάς την παράκλησιν όπως η Ι.Μ. Κεφαλληνίας συνεργασθεί με το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Κουρουκλάτων για προγραμματισμό και συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών δια το έρyον. Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφον. Και επ αυτού ουδεμίαν απάντησιν έλαβαν, καίτοι σήμερον συμπληρώνονται ημέρες ογδοήκοντα!

Σεβασμιώτατε,

Δεν σας εζήτησα δωρεάν (ρουσφέτι), ούτε εξυπηρέτησιν τρίτου ημετέρου. ‘Εδειξα κάποιο ενδιαφέρον για το υπ’ όψιν Θέμα το οποίο άπτεται της Υμετέρας αρμοδιότητος.

– Το τελευταίον σχόλιόν μου -τουλάχιστον-, αποκλείεται να μην έτυχε της Υμετέρας ενημερώσεως από την οικείαν της Ι.Μ. Υπηρεσίας.

– Το εσπέρας της 14ης Μ. Δευτέρας του 2018, χοροστατήσατε εις τον Ι.Ν. Κουρουκλάτων. Η μνήμη σας κάποιες στιγμές δεν θα ήτο καθηλωμένη εις την εικόνα της Παναγίας της Θεματανιώτισσας αλλά και εις την απαρέκτον εικόνα του παρακείμενου κωδωναστασίου.

– Με την παρούσα αίτησiν μου, απευθυνόμενος προς Υμάς, αλλά και προς το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιού Κουρουκλάτων, υποβάλλεται η παρόκλησις δια συνεργασίαν και συντονισμόν ενεργειών για να αποκατασταθεi ο τρούλος.

– Προσφάτως διεπίστωσα ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουρουκλάτων ασχολείται με το Θέμα.

– Παραλλήλως με την έκφρασιν παραπόνων μου καθόσον με αγνοήσατε, παρακαλώ να τύχω επί του παρόντος, της Υμετέρας απαντήσεως (άλλως θα το θεωρήσω αποστροφήν και απαξίωσιν).

Σας αναφέρω επίσης ότι το οποιοδήποτε ενδιαφέρον μου προέρχεται εκ του γεγονότος της εκ Κουρουκλάτων καταγωγής μου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ – Εκκλησιαστικόν Συμβούλιου Δ.Δ. Κουρουκλάτων (με ένα φωτοαντίφραφον)

Μετά του προσήκοντος σεβασμού.

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr