«Σπεύδε βραδέως…»

Παρακάτω παρατίθενται κάποια βασικά σημεία εν είδει σχολίων, σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές τοποθετήσεις μελών του νέου δημοτικού συμβουλίου Σάμης και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου περί της διαδοχής των αξιώσεων στους νέους Δήμους, που έχουν ήδη γεννηθεί κυρίως από προηγούμενες ενεργές συμβάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 4623/2019, ο δήμος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος (δήμος Αργοστολίου), διατηρεί τους λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και είναι ο καθολικός διάδοχος αυτού, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις ενεργές συμβάσεις και να εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ο νομοθέτης, δηλαδή, επιφορτίζει τον δήμο Αργοστολίου εν προκειμένω ως προς τρία σωρευτικά καθήκοντα. Πρώτον, να φέρει εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις ενεργές συμβάσεις, όπως επίσης και να είναι θεματοφύλακας των δικαιωμάτων αυτών. Δεύτερον, να εισπράττει και τρίτον, να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες αξιώσεις/υποχρεώσεις.

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω γίνονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 157, παρ. 1 του Ν. 4600/2019, σύμφωνα με το οποίο: «Οι νέοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων, καθώς και η κυριότητα των δικτύων του καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον συνιστώμενο δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Οι συνιστώμενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος καταργούμενος δήμος.» Επομένως, ο νομοθέτης εξαιρεί από την καθολική διαδοχή στις ενεργές συμβάσεις (του Δήμου Αργοστολίου), τις συμβάσεις μίσθωσης. Πρέπει, επομένως, ο νέος δήμαρχος να ενημερώσει το νεοσύστατο δημοτικό συμβούλιο τι είδους σύμβαση εκμετάλλευσης έχει συναφθεί για την οικονομική/εμπορική αξιοποίηση σπουδαίων αξιοθέατων της περιοχής μας, καθώς αν αυτές είναι συμβάσεις μίσθωσης, τότε αποτελούν εξαίρεση στην διαδοχή από τον Δήμο Αργοστολίου και υπάγονται απευθείας στον νέο δήμο Σάμης.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν δίνεται λευκή επιταγή στον δήμο, στου οποίου τα διοικητικά όρια υπήρξε η έδρα του προηγούμενου καταργούμενο (Αργοστόλι). Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 18 του Ν. 4623/2019, για την εφαρμογή των παραγράφων 6 ως και 9 (η παρ. 8 προαναφέρθηκε πριν περί διαδοχής των απαιτήσεων κ.λπ από τον δήμο Αργοστολίου) συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων. Σε αυτές καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμβαλλόμενων φορέων, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης. Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, ή/και έσοδο για τους δήμους, που δεν συνυπολογίστηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν τουλάχιστον δύο δήμους, επιμερίζονται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους.»

Επομένως, ας μη βιάζεται κανείς να βγάλει γρήγορα συμπεράσματα και να προλάβει προς σκοπό εντυπωσιασμού, καθώς δεν μένει απροστάτευτος ο νέος Δήμος Σάμης, αλλά προβλέπεται ο πλήρης έλεγχος από αυτόν μέσω των επιτροπών παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων των ως άνω συμβάσεων, όπως επίσης και η αυτοδίκαιη υπεισέλευσή του στις συμβάσεις μίσθωσης, ως εξαίρεση στο άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 4623/2019 περί καθολικής διαδοχής στην υλοποίηση των ενεργών συμβάσεων από το Αργοστόλι.

*Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δημοτικός σύμβουλος του νέου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας – επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συνείδηση»
3/9/2019

Αναδημοσιευση από www.kefalonianmantata.gr