Βικτώρια Αλεξανδράτου: Αυτά λέει το άρθρο 93 που ψηφίστηκε στη Βουλή

Καλησπέρα Κεφαλονιά και Ιθάκη!

Επειδή επικρατεί σύγχυση σχετικά με το επίμαχο Άρθρο 93, το παραθέτω αυτούσιο όπως ψηφίστηκε, με επιφύλαξη, διότι δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, για να ενημερωθείτε όλοι.

Άρθρο 93 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά

1. Πριν την παράγραφο 1 του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά, πλην εκείνων που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν τα ακόλουθα:» 2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η Περιφέρεια Κρήτης εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος.» 3. Μετά το άρθρο 226 του ν. 4555/2018 προστίθεται νέο άρθρο 226 Α ως εξής:
«Άρθρο 226 Α
1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, συστήνεται για κάθε µία από αυτές Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ, µε έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ µετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήµοι της Περιφέρειας αυτής. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η έδρα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών ΦΟΔΣΑ του παρόντος άρθρου.» 2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθµιδικοί ΦΟΔΣΑ έχουν τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 227 και της παραγράφου 8 του άρθρου 225. 3. Οι αρµοδιότητες του άρθρου 228 ασκούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήµων και από την ΕΔΑΚΙ ΑΕ για τους δήµους της Νήσου Κεφαλλονιάς. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, οι οικείοι δήµοι δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87) µε γειτονικούς νησιωτικούς δή
µους ή µε τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ. 4. Η συµµετοχή των Δήµων στο αρχικό µετοχικό κεφάλαιο των Ειδικών Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ της παραγράφου 1 ανέρχεται σε 60%, και κατανέµεται σε αυτούς ανάλογα µε τον αριθµό του πληθυσµού τους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ η συµµετοχή της οικείας Περιφέρειας ανέρχεται σε 40% του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. Οι Δήµοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και τις σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 (Α΄ 216) και 4548/2018 (Α΄ 104). Στο µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορούν να συµµετέχουν τρίτοι, εκτός των δήµων – µετόχων και της οικείας Περιφέρειας. 5. Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟΔΣΑ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Προεδρος του Δ.Σ.. 6. α) Με την εξαίρεση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 11, η Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟΔΣΑ συγκαλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 2190/1920 και 4548/2018. β) Τα Διοικητικά Συµβούλια των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών ΦΟΔΣΑ της παραγράφου 1, αποτελούνται από επτά (7) µέλη. Ειδικότερα, αποτελούνται από τον Περιφερειάρχη και από άλλα δύο (2) µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και από τέσσερα (4) µέλη, που εκλέγονται από τους εκπροσώπους των Δήµων που συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Ο Περιφερειάρχης και οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών µελών του Δ.Σ.. Κάθε Δήµος δικαιούται να συµµετέχει µόνο µε έναν υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Διαβαθµιδικού ΦΟΔΣΑ. Η εκλογή δύο εκπροσώπων από τον ίδιο Δήµο στο Δ.Σ. είναι επιτρεπτή µόνο στην περίπτωση που οι υποψήφιοι σύµβουλοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων του Δ.Σ.. γ) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται για κάθε Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ ο οικείος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. 7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθµιδικοί ΦΟΔΣΑ καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ σε κάθε µία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες, καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συµπεριλαµβανοµένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των Δήµων µελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν συµβάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων. Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εξαιρουµένων των υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς τους, συνεχίζονται από τον διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. 8. Το µόνιµο προσωπικό των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ,
63
καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των δύο Ειδικών Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ µε την ίδια σχέση εργασίας. 9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των τυχόν καταργούµενων νοµικών προσώπων, αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούµενου ΦΟΔΣΑ και έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζει η οικεία Περιφέρεια µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης των νοµικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο Δήµο. Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε πάσης φύσεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων, συνεχίζονται από τον οικείο Δήµο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούµενων ΦΟΔΣΑ στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟΔΣΑ, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου. 10. Στις περιπτώσεις λύσης νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης. 11. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών ΦΟΔΣΑ συγκαλείται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία αποστέλλεται προς τους Δήµους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο ορισµός του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου και η εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου. Η νοµιµότητα της σύστασης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ενώ ως προς τη δηµοσιότητα της πράξης εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. Μέχρι τη δηµοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητες που ασκού
σαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 12. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 236 έως 240 του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018. 13. Είναι δυνατή η µεταβολή της νοµικής µορφής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟΔΣΑ σε Σύνδεσµο που θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα άρθρα 229 έως 235 του παρόντος µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση µετατροπής του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟΔΣΑ σε Σύνδεσµο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης µεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε αναδροµική ισχύ από τον χρόνο σύστασης του νοµικού προσώπου µε τη νέα νοµική µορφή. Η πράξη κατάταξης σε θέσεις εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν, µε οποιονδήποτε τρόπο.» 4. Τα αστικά στερεά απόβλητα των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, διατίθενται στο ΧΥΤΑ Παλέρου. Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήµων της ΠΕ Λευκάδας και του Δήµου Ακτίου Βόνιτσας, γίνεται σύµφωνα µε την από 16/8/2017 µεταξύ τους προγραµµατική σύµβαση.

Καλησπέρα Κεφαλονιά και Ιθάκη! Επειδή επικρατεί σύγχυση σχετικά με το επίμαχο Άρθρο 93, το παραθέτω αυτούσιο όπως…

Δημοσιεύτηκε από Victoria Alexandratou στις Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020