Προχωράει το έργο της Περιφέρειας και του ηλεκτροφωτισμού στον γύρο του Κουτάβου. Όπως μας πληροφορεί ο Georgios Papaioannou

μπήκε ο πρώτος πυλώνας. Καλορίκος!