Δήμοι –Επιλογή Προϊσταμένων: Με τρία κριτήρια οι κρίσεις –Πώς μετρούν τα μόρια (παραδείγματα)

Πάνω σε τρία κριτήρια θα υπολογιστεί η μοριοδότηση για την επιλογή προϊσταμένων των Δήμων, και πιο συγκεκριμένα η επιλογή για τις θέσεις Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών και Τμηματαρχών των δημοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Οι επικείμενες κρίσεις –που σημειώνεται ότι έχουν λάβουν χώρα σε δήμους για έως και 15 χρόνια ανά περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του αρμόδιου υπουργείου- θα γίνουν με τις προβλέψεις του νόμου 4674/2020 ο οποίος είχε συνταχθεί επί θητείας Τάκη Θεοδωρικάκου στο υπουργείο Εσωτερικών, αλλά με εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προέβλεπε ο ίδιος νόμος, κάτι που σημειώνεται και στην σχετική εγκύκλιο.

Ο νόμος προβλέπει ότι η πρώτη εφαρμογή του θα γίνει με τις μεταβατικές διατάξεις και, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο: «Ως πρώτη εφαρμογή του νόμου νοείται η εφαρμογή των διατάξεων αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία». Δηλαδή οι μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμοστούν εν προκειμένω οριζοντίως.

Αυτό σημαίνει ότι εξαιρείται από την προσμέτρηση των μορίων η αξιολόγηση και οι κρίσεις θα γίνουν πάνω στα εξής κριτήρια:

α) Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης

β) Εργασιακή εμπειρία και άσκησης καθηκόντων ευθύνης

γ) Συνέντευξη

Κάθε ομάδα κριτηρίων μπορεί να δώσει στον υποψήφιο 1.000 μόρια το ανώτατο όριο. Οι ομάδες μεταξύ τους είναι σχεδόν ισοβαρείς με τη συνέντευξη να δίνει ένα ποσοστό κατά τι μεγαλύτερο.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή :

 • 33% στην περίπτωση της ομάδας Α
 • 33% στην περίπτωση της ομάδας Β
 • 34% στην περίπτωση της ομάδας Γ

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εγκυκλίου:

Σημείωση στον πίνακα: ομάδα Δ εννοείται η συνέντευξη (αυτή που στην ανάλυσή μας ονομάζουμε ομάδα Γ)

Πώς μοριοδοτούνται τα τυπικά προσόντα:

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

 • Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών διπλωμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων και διπλωμάτων και ανεξαρτήτως της συνάφειας αυτών, το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει συνολικά ο υποψήφιος είναι πενήντα (50) και εβδομήντα (70)  μόρια, αντίστοιχα.
 • Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.
 • Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/11.11.2008 (Β’ 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/8/οικ. 19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Η μοριοδότηση για συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών (integrated master) βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 αφορά αποκλειστικά τίτλους σπουδών της ημεδαπής και όχι εκείνους της αλλοδαπής [ αναλυτικότερα, βλέπε πρόσφατη ανάρτηση της aftodioikisi.gr : Δημόσιο: Πώς μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στις κρίσεις προϊσταμένων (παραδείγματα) ]

Πώς μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία:

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

 • Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο χρόνος υπηρεσίας και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των 0τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά.
 • Λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.
 • Για τη μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας και του χρόνου άσκησης καθηκόντων, χρόνος υπηρεσίας/απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας.
 • Ο μοριοδοτούμενος έως επτά (7) έτη (ήτοι 84 μήνες) χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αφορά την προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016.
 • Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ), λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού των 120 μηνών.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.
 • Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει διανύσει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του, ακόμα και αν αυτή υπερβαίνει τους 120 μήνες, ως προϊστάμενος κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η μοριοδότηση του χρονικού διαστήματος άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης, αλλά π.χ. με αναπλήρωση, η προβλεπόμενη μοριοδότηση πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν διαδικασίας επιλογής για 48 μήνες και προϊστάμενος Διεύθυνσης για 24 μήνες κατόπιν αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:

Εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης, δηλαδή από τους 72 μήνες θητείας στο σύνολο οι 36 μήνες διανύθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής, θα λάβει:
3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 3*48 μήνες=
144 μόρια και
4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης 4*24 μήνες =
96 μόρια.
Σύνολο: 144+ 96= 240 μόρια.

2. Υπάλληλος ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος Υπουργείου κατόπιν διαδικασίας τοποθέτησης του άρθρου 18 του ν.4492/2017 για 24 μήνες και προϊστάμενος Διεύθυνσης για 26 μήνες κατόπιν αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:

Εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης, δηλαδή από τους 50 μήνες θητείας συνολικά οι 25 δεν διανύθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής ή/και τοποθέτησης, θα λάβει:
3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 3*24 μήνες= 72 μόρια και
4 μόρια * 0,85 (λόγω αναπλήρωσης) για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης 3,4*26 μήνες = 88,4 μόρια.

Σύνολο: 72+ 88,4= 160,4 μόρια.

3. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν αναπλήρωσης για 24 μήνες θα μοριοδοτηθεί για το σύνολο της θητείας του με 3 * 0,85 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης, ήτοι
2,55 * 24 = 61,2 μόρια.

4. Υπάλληλος με την εξής υπηρεσιακή πορεία: 28 έτη συνολικής υπηρεσίας εκ των οποίων:
96 μήνες (8 έτη) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν αναπλήρωσης
120 μήνες (10 έτη) Προϊστάμενος Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής
60 μήνες (5 έτη) Προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν επιλογής και
60 μήνες (5 έτη) πραγματική υπηρεσία χωρίς άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Με τα ανωτέρω δεδομένα, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ο υπάλληλος έχει συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης: 96+120+60=276 μήνες , εκ των οποίων οι 180 μήνες έχουν ασκηθεί κατόπιν επιλογής. Δεδομένου ότι το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης έχει διανυθεί κατόπιν επιλογής, ο υπάλληλος για τους 120 μήνες που μπορεί να μοριοδοτηθεί κατά ανώτατο όριο για θέση ευθύνης, θα λάβει με την εξής σειρά:
5,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης *
96 μήνες = 528 μόρια
4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης * (120-96 μήνες)=24 μήνες=96 μόρια.

Οι υπόλοιποι μήνες σε θέση ευθύνης δεν μοριοδοτούνται ως θέση ευθύνης, αλλά θα μοριοδοτηθούν ως χρόνος υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος θα λάβει:
60 μήνες πραγματική υπηρεσία + (276-120 μήνες=) 156 μήνες =216 μήνες * 1,5 μόρια = 324 μόρια.
Σύνολο:528+96+324=948 μόρια.

Εάν ο ως άνω υπάλληλος έχει και 84 μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, θα λάβει και 84 μόρια. Τελικό σύνολο με βάση τα ανωτέρω: 948+84=1032 μόρια οπότε και τελικά θα λάβει 1000 μόρια.

Πώς μοριοδοτείται η συνέντευξη:

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

 • Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου.
 • Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Κάθε θεματική ενότητα δύναται να μοριοδοτηθεί με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος του Συμβουλίου ως προς κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες της συνέντευξης.

Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες που έχουν ίδιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες (π.χ. οργανικές μονάδες Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών αυτών μονάδων, οι οποίες για το σκοπό και μόνο της διάταξης, αποτελούν μια ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά (7) πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις ως άνω θέσεις ευθύνης καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με αυτή τη βαθμολογία κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

Πηγή: aftodioikisi.gr