Δημοπρατείται η αποκατάσταση της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τους σεισμούς του 2014 και στέκει  ακόμη βαριά πληγωμένη από τους σεισμούς η περίφημη ιστορική εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στους Σουλλάρους.

Επιτέλους, έστω και τώρα Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλλονιάς» (NUTS: EL623) εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 € (πλέον ΦΠΑ)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την υπ΄αριθ. πρωτ. 991/21-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΑ 2017ΕΠΟ2210047).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 720 ΗΗ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.