Δημοπρατείται η συντήρηση και αποκατάσταση του Δημοτικού οδικού δικτύου των Πουλατων

Ένα σημαντικό έργο για το χωριό μας φαίνεται πως δρομολογείται το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλλονιάς κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, οι όροι δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Κεφαλλονιάς».

Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 334/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Πουλάτων και άλλων δεκατριών Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού μας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000€ και περιλαμβάνει οδοστρωσίες, διαγραμμίσεις καθώς και όλες τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, σκυροδέσεις και οπλισμούς στα σημεία παρέμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η υποβολή των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια ακριβώς σημεία του δημοτικού δικτύου των Πουλάτων έχει υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσίας για ένταξη στο έργο, ούτε ποιό ακριβώς ποσό από τον συνολικό προϋπολογισμό μας αναλογεί, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Εξάλλου έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει με ρεπορτάζ μας την επιτακτική ανάγκη συντήρησης του πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου του χωριού μας, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα ήταν υπερβολή αν το χαρακτηρίζαμε επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς τις συνήθεις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αγκυλώσεις, ώστε ο ανάδοχος του έργου να πιάσει σύντομα δουλεία και ένα σημαντικό πρόβλημα του χωριού μας να επιλυθεί!

 

Πηγή: www.poulatakefalonias.gr