Δήμος: Προσλήψεις καθαριστριών σε σχολεία

EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    Αργοστόλι   10/07/2018 

ΑΡ.ΠΡΩΤ:288

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου   Κεφαλονιάς , με βάση  τις υπ αριθμ 19/2018  (ΑΔΑ :73ΑΥΟΚΞΡ-ΖΗ9)& 23/2018 (ΑΔΑ :6ΕΥ1ΟΚΞΡ-815) ,    αποφάσεις   Δ.Σ  αυτής,   θα  προβεί σε σύναψη   Σύμβασης μίσθωσης έργου   με    δύο  –02-άτομα, για το χρονικό διάστημα από  01/09/2018 έως 30/06/2019   & 01/09/2019 έως  30/06/2020(Συνολική διάρκεια για  κάθε  άτομο,  είκοσι-20- μήνες)   και αντικείμενο  έργου   τον καθαρισμό   κτιριακών εγκαταστάσεων    των   κάτωθι  σχολείων :

-Πετρίτσειο  Γυμνάσιο Ληξουρίου  , ένα  -01-  άτομο

– Εν.Ε.Ε.  Γυμνάσιο –Λύκειο  Κεφαλληνίας  , ένα  -01- άτομο.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

– Σύνταξη    ανακοίνωσης   η οποία   θα αναρτηθεί:

  1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)
  2. Στο σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)
  3. Στο διαδίκτυο(τοπικά sites)

Οι  αιτήσεις (συνοδευόμενες  από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) των   ενδιαφερομένων  θα κατατεθούν   σε  κλειστό- σφραγισμένο φάκελο   αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση  με θεώρηση  γνησίου υπογραφής  από Δημόσια αρχή)  την  Πέμπτη 23/08/2018 (από 9.00πμ έως 12.00πμ), στα σχολεία  ( Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου- Πάροδος Ν.Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι    &  ΕνΕΕ Γυμν   Λύκειο  Κεφαλληνίας   -Μπάμπη  Αννίνου  28100-Αργοστόλι).

Η Ανακοίνωση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτήν, θα

παρέχονται κάθε Πέμπτη (από 9.00πμ έως 12.00πμ)  στα   σχολεία  ( Πετρίτσειο

Γυμνάσιο Ληξουρίου- Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο εκάστοτε εφημερεύων καθηγητής ή και ο δντης κος Παπαδάτος Σπυρίδων τηλ: 2671091243       &  ΕνΕΕ Γυμν   Λύκειο  Κεφαλληνίας -Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο εκάστοτε εφημερεύων καθηγητής ή και η δντρια κα Βαμβακά Έλενα τηλ: 2671025967 ).

Προσόντα  υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να  είναι  απόφοιτοι  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης   (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση   αιτήσεων  υποψηφίων:  Οι   ορισμένες   με τις υπ  αριθμ  19/2018 & 23/2018  αποφάσεις   ΔΣ  Σχολικής Επιτροπής  Β’βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς  3μελής   επιτροπές  αξιολόγησης   αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
ΜΗΝΕΣ123456789101112 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ50100150200275350425500575650725800

1.α  Σε περίπτωση   ανεργίας   συζύγου  δίνονται  επιπλέον 100 μόρια

  1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ3456789101112….
ΜΟΝΑΔΕΣ150200250300350400450500550600….
  1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)
ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ123
ΜΟΝΑΔΕΣ306090
  1. 4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ12345….
ΜΟΝΑΔΕΣ50100150200250….
  1. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ  ΜΕΛΟΣ       ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες  για  κάθε  άτομο με αναπηρία  ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67%12345
ΜΟΝΑΔΕΣ100200300400500….
  1. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€500 μόρια
500 €-1.000 €400 μόρια
1.001€ -5.000 €300 μόρια
5.001€ -10.000 €100 μόρια
10.001€ -15.000 €  50 μόρια
15.001€ +    0 μόρια

Σε περίπτωση ισοψηφίας  υποψηφίων  θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της  επιτροπής αξιολόγησης  αιτήσεων υποψηφίων κάθε  σχολικής  κοινότητας, θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

 -Άδεια  νόμιμης  παραμονής   στην χώρα  και Άδεια Εργασίας(φωτοαντίγραφο θεωρημένο  για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

-Βεβαίωση  από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς  επίσημα μεταφρασμένο  από  Αρμόδια προς  τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών).

-Απολυτήριος τίτλος  σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον)  εκπαίδευσης( Για  τους  αλλοδαπούς  επίσημα μεταφρασμένο  από  Αρμόδια προς  τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών  , το οποίο    δύναται  να προσκομιστεί  το αργότερο  έως   της ημερομηνία   υπογραφής   της  σχετικής  σύμβασης  έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός εκ  των ανωτέρω  δικαιολογητικών   καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου  Ε1 (φορολογικού έτους 2017). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους  με σύζυγο και  υποψήφιους  με προστατευόμενο   μέλος  , με αναπηρία 67% και άνωΠιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση    Ιδιότητας  πολυτέκνου  από   αρμόδιο  προς τούτο φορέα(Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας).

    Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν  σύμβαση  μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 έως 30/06/2020(συνολική διάρκεια  είκοσι-20- μήνες) και η αμοιβή τους (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια)  που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

Η   πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ