Δήμος: Στις 3 Απριλίου βγαίνουν στη δημοπρασία οι παραλίες-Δείτε τις παραλίες και τις τιμές εκκίνησης

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ” η διακήρυη του Δήμου Κεφαλονιάς για την δημοπρασία των παραλιών στις 3 Απριλίου.

Διαβάστε όλη την διακήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 22-03-2019
Οικονοµική Επιτροπή
Πληρ: Αγγελική Πεφάνη ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8269
Ταχ ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου
ΤΚ 28100 Αργοστόλι
Τηλ: 2671360154
Φαξ: 2671022572
email: [email protected]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών ∆ήµου Κεφαλονιάς
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση των κατωτέρω περιγραφοµένων
τµηµάτων αιγιαλού.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο χώρο συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής στο ισόγειο του
∆ηµοτικού Θεάτρου στις 3 Απριλίου 2019 ηµέρα Τετάρτη.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών από ώρα
9:00 π.µ. έως 10:00 π.µ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:30 π.µ.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ
διακοπής οι προσφορές.
Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς µισθώµατος για κάθε θέση ορίζεται ως
κατωτέρω:
1. Μακρύς Γιαλός Θ3 – θαλάσσια αθλήµατα, 100 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.000 ευρώ),
2. Εγλίνα Θ1 – Μηνιές οµπρέλες-ξαπλώστρες, 250 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.500 ευρώ)
3. Εγλίνα Θ2 – Μηνιές καντίνα, 15τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)
4. Σπάσµατα Θ1 – Μηνιές οµπρέλες-ξαπλώστρες, 280 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.050 ευρώ)
5. Σπάσµατα Θ2 – Μηνιές καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)
6. Σπάσµατα Θ3 – Μηνιές θαλάσσια µέσα αναψυχής, 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)
7. Καλάµια Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες, 320 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 6.000 ευρώ)
8. Καλάµια Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 3.000 ευρώ)
9. Γραδάκια Θ2 – καντίνα 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.500 ευρώ)
10. Γραδάκια Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες 200 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 7.000 ευρώ)
11. Παληοσταφίδα Θ1 – οµπρέλες-ξαπλώστρες, 150 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)
12. Παληοσταφίδα Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.050 ευρώ)
13. Μεγάλη Άµµος Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 5.550 ευρώ)
14. Άµµες Θ3 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 7.050 ευρώ)
15. Αγία Κυριακή Αγκώνας οµπρέλες-ξαπλώστρες 150 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ)
16. Αγία Κυριακή θαλάσσια µέσα αναψυχής 10 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 700,00 ευρώ)
17. Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 3.550 ευρώ)
18. ΞΙ Κατωγής Θ6 – Θαλάσσια αθλήµατα, 100 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 3.500 ευρώ)
19. Φύκια Θ1 – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 480 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.950 ευρώ)
20. Φύκια θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)
21. Λογγός Θ1 – Θαλάσσια αθλήµατα, 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)
22. Βαρικό Θ1 Άγιος ∆ηµήτριος – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 266 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.050 ευρώ)
23. Βαρικό Θ2 Άγιος ∆ηµήτριος Καντίνα 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)
24. Βαρικό Θ3 Άγιος ∆ηµήτρης, θαλάσσια µέσα αναψυχής 59 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.300 ευρώ)
25. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο Γόµπος καντίνα 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 900,00 ευρώ)
26. Θέση Κουνόπετρα θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 700,00 ευρώ)
27. Παραλία Αθέρα θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 950,00 ευρώ)
28. Αντίσαµος Θ3 – Θαλάσσια αθλήµατα, 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)
29. Αγία Ευφηµία Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας) – Θαλάσσια µέσα αναψυχής, 10,50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης:
1.600 ευρώ)
30. Αγία Ευφηµία Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού – Θαλάσσια µέσα αναψυχής, 4,00 τ.µ. (τιµή εκκίνησης:
600,00 ευρώ)
31. Έµπλυση – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 8.250 ευρώ)
32. Αγία Ιερουσαλήµ – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 200 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.500 ευρώ)
33. Άη Χέλης Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 6.000 ευρώ)
34. Άβυθος Θ2 – καντίνα, 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 12.000 ευρώ)
35. Λουρδάς Θ4 θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)
36. Κανάλι Βλαχάτων οµπρέλες-ξαπλώστρες 240 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)
37. Πόρος Θ2 Τέννις – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 250 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 2.500 ευρώ)
38. Πόρος Θ3 Ράγια – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 500 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ)
39. Πόρος Θ4 Ράγια (100 µ. από Bar Pepper ) οµπρέλες-ξαπλώστρες 300 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 3.000 ευρώ)
40. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Σολωµού) θαλάσσια µέσα αναψυχής 100 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)
41. Σκάλα Θ10 (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου – Θαλάσσια αθλήµατα, 100 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.000
ευρώ)
42. Ρατζακλί Ποταµάκια – Οµπρέλες-ξαπλώστρες, 420 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.200 ευρώ)
43. Καµίνια Θ2 – οµπρέλες ξαπλώστρες 400 τµ. (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)
44. Καµίνια Θ3 – θαλάσσια µέσα αναψυχής (µη µηχανοκίνητα) 50 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ)
45. Καµίνια Θ4 οµπρέλες-ξαπλώστρες 480 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.800 ευρώ)
46. Κορώνι Θ2 καντίνα 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)
47. Κατελειός Αγία Βαρβάρα οµπρέλες-ξαπλώστρες 275 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 3.500 ευρώ)
48. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ2 οµπρέλες-ξαπλώστρες 275 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 4.000 ευρώ)
49. Παραλία Κουτσουπιά καντίνα 15 τ.µ. (τιµή εκκίνησης: 1.000 ευρώ).
Οι θέσεις α) Κατελειός-Αγία Βαρβάρα Θ1, β) Κατελειός-Αγία Βαρβάρα Θ2 και γ) Έµπλυση, (καντίνα) θα
δηµοπρατηθούν µόνο εφόσν µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας έχει αποσταλεί η
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού καθώς πρόκειται για παραχωρήσεις σε κηρυγµένους
αρχαιολογικούς χώρους.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει:
Α) ως εγγύηση γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζαςσυµµετοχής στη δηµοπρασία-ποσού ίσου µε το 20% της τιµής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή
επιστολή ή το γραµµάτιο θα επιστραφούν στους συµµετέχοντες-µη πλειοδότες µετά την κατακύρωση του
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την υπογραφή του συµφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους
πλειοδότες η εγγυητική συµµετοχής θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και αφού αυτοί
προσκοµίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρµοστεί στο 20% του ύψους του
ανταλλάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη δηµοπρασία.
Β) Φορολογική ενηµερότητα.
Γ) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο.
∆) Έναρξη επιτηδεύµατος.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί
πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και µόνο στο
σηµείο το οποίο δηµοπρατήθηκε, β) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον
κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ΄ αριθ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονοµικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της µε αριθ.
∆∆Π0008470/0514Β/ΕΞ2017 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ και δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δηµοπρασίας.
Σε περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο οφείλει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο προς
το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον:
– Αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου µε τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει
σαφώς ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού.
– Εξουσιοδότηση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Αν κάποιος λάβει µέρος στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της
ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά
θεωρείται ότι συµµετέχει ο ίδιος στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό.
Τέλος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της
δηµοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των
όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς και
βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο.
Για λεπτοµερή γνώση των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671360154 (κα Πεφάνη) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς
Αλέξανδρος Παρίσης