Δήμος: Τα τέλη κοιμητηρίων που καλείται να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Στο Αργοστόλι σήµερα την 11 η ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 34023/ 7-12-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου
ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: (Διαβάστε στο κάτωθι link τη συνέχεια)

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ