Δημοτικοί υπάλληλοι: Αλλαγές σε άδειες, βαθμολογική εξέλιξη, επιλογή προϊσταμένων (νομοσχέδιο)

Αλλαγές σε θέματα αδειών, βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο ο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που δημοσίευσε αποκλειστικά η aftodioikisi.gr Συγκεκριμένα, στο άρθρο 78 προβλέπεται:

Άρθρο 78

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του

προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων επέρχονται

οι εξής τροποποιήσεις:

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 65 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται

να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή

σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο

του χρόνου της άδειας».

  1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου

δημόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ή κατόχους πτυχίου

επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5,

του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που

απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2)

έτη.»

  1. H παρ. 3 του άρθρου 87, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του

άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής

μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:

α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή

β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα

προϊσταμένου τμήματος.»

77

  1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 88, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 και του παρόντος

λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση

καθηκόντων ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης ή

τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και

ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ν.π.δ.δ., ανεξάρτητες

αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικησης α΄ και β΄ βαθμού και

ν.π.δ.δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική

Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»

β) Ο διατάξεις της περίπτ. α΄ εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την

έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης

προϊσταμένων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η

πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά

για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά για την

αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ν.π.ι.δ. μπορεί να υποβάλλονται

ενώπιον του οργάνου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  1. Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29

του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Η επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή

ενδιάμεσου (μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος) επιπέδου οργανικής

μονάδας και τμημάτων γίνεται από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια

του άρθρου 5.»

β) Οι περίπτ. δ΄, ε και στ΄ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό

σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση

78

υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται

σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη

δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των

όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και

στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο

του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη

όσα βεβαιώνει η οικεία διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως

έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων

στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία

βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του

βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες διευθύνσεις

προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)

ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η

βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να

υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών.

Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων

στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο αποστέλλονται αμελλητί

στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

ολοκληρώνεται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έναρξη της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της

προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση

του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα

πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι

μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του

άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια

το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση,

καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας

αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των

79

πινάκων αυτών υποβάλλονται, ενώπιον του ειδικού υπηρεσιακού

συμβουλίου, ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π.

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από

την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του

προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7)

πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της

δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει

και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης,

εξάγεται η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88

και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε

προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση,

υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία

ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου

στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση

οργάνου.»

γ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως

εξής:

«4. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων ή

αντίστοιχου ή ενδιάμενου (μεταξύ Διεύθυνσης και τμήματος) επιπέδου

οργανικής μονάδας και τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο

οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής,

τηρουμένων των όρων των άρθρων 87 και 88»,

δ) Οι περίπτ. δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό

σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση

υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται

σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη

δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των

80

όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και

στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο

του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα

βεβαιώνει η οικεία διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει

καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων

στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία

βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του

βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες διευθύνσεις

προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)

ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η

βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να

υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών.

Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων

στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο αποστέλλονται αμελλητί

στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

ολοκληρώνεται μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της

προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση

του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά

και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται

με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 88 και

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το

υπηρεσιακό συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει

πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα

σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του υπηρεσιακού

συμβουλίου ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην

81

ιστοσελίδα του φορέα. Αν μετά την εξέταση των ενστάσεων που

υποβλήθηκανεπέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο

αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται

στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού

καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης της περίπτ. δ`

της παρ. 3 του άρθρου 88 από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στη

συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα

κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της

δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.»

ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής :

«5. Όσοι επιλέγονται από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο και τα

υπηρεσιακά συμβούλια, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία

εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση

της επιλογής τους, τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αντίστοιχου

επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.»

στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, ύστερα από

σύμφωνη γνώμη του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου ή του

υπηρεσιακού συμβουλίου, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας

απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του

για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των

καθηκόντων του. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από

τα καθήκοντά του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του ειδικού

υπηρεσιακού συμβουλίου ή του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο

συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

  1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 163, όπως η παρ. αυτή

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως

εξής:

82

«Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα

εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση

σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται

σύμφωνα με την περίπτ. γ` της παρ. 3 ή με δημοσιογράφο, με την

προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα

επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή

τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των

εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του

δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι

θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη

δημάρχου».

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr