Ε.Α.Σ. : Αλλαγές στην ίδρυση και λειτουργία στάβλων

      Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως 17.9.2018, τέθηκε το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία (νέων) ή υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

     Οι βασικές αλλαγές που εισάγονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι:

     Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης στη τοπική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του Κτηνοτρόφου με Δημόσια υπηρεσία. Επίσης προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο το κόστος και να μην απαιτείται η φυσική παρουσία του Κτηνοτρόφου. Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα επιβάλλονται από το Υ.Α.Α.Τ. αντί της δυσκίνητης επιτροπής σταβλισμού που καταργείται.

     Η αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης από το καθεστώς «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ», στο καθεστώς «αδειοδοτώ την εγκατάσταση και μετά ελέγχω». Αδειοδοτεί πρώτα την εγκατάσταση για ίδρυση (κτηριακές εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους ευζωίας και υγιεινής εγκατάστασης των ζώων) και μετά για λειτουργία , ώστε τα ζώα να εγκατασταθούν σε κατάλληλο περιβάλλον με συγκεκριμένο αριθμό και διακριτό μητρώο σταβλικής εγκατάστασης (κτηριακών υποδομών) από το μητρώο λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας (διαχείριση ζωικού κεφαλαίου).

      Με την ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε μεγάλο ποσοστό κτηνοτρόφων, που διαθέτουν μικρό αριθμό ζώων και εκτρέφουν με παραδοσιακό τρόπο βόσκησης σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές, εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων και σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον να συνεχίσουν νόμιμα να παρέχουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Επισημαίνεται ότι το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης.

       Αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια των αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν από το γεωγραφικό και γεωμορφολογικό τοπίο και ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να καταβάλλει μικρό ετήσιο τέλος διατήρησης , υπέρ των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ενώ περιγράφονται θέματα που αφορούν την τροποποίηση/μεταβίβαση και συστέγαση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

       Για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα με σήμανση τα πρόστιμα γίνονται αυστηρότερα. Για τα ζώα χωρίς σήμανση την ευθύνη αναλαμβάνει η  Περιφέρεια σε συνεργασία με το Δήμο και όπου απαιτείται η Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Δασική Υπηρεσία, κλπ.

       Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης τονίζει ότι η ντόπια Κτηνοτροφία έχει χαρακτηριστικά που συνοψίζονται στον μικρό αριθμό ζωικού κεφαλαίου ανά μονάδα, στον συνδυασμό γεωργίας και κτηνοτροφίας, στο ανάγλυφο του εδάφους και το με μεγάλο εύρος μικρο-κλιματικών διακυμάνσεων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές επιβάλλουν την ανάπτυξη της ντόπιας Κτηνοτροφίας με ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, συμβατικής ή βιολογικής Κτηνοτροφίας και ένα πλαίσιο λειτουργίας με καθορισμένους στόχους.

Επιπλέον το γραφειοκρατικό σύστημα στην αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης που εμπλέκει πολλές συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και μια δυσκίνητη επιτροπή σταβλισμού, έχει ως αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες, μεγάλο κόστος και αβέβαιο αποτέλεσμα, για όποιον θέλει να επενδύσει στην κτηνοτροφία.

Ο ΘιακοΚεφαλονίτης Κτηνοτρόφος πρέπει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του δασικού οικοσυστήματος γιατί ο καλύτερος τρόπος προστασίας του δάσους είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγρο-δασικής οικονομίας ενώ το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος που προέρχεται από την Κτηνοτροφία πρέπει να αυξηθεί.  Η χαμηλή συμμετοχή της ντόπιας Κτηνοτροφίας στους οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  επιβάλει τη στήριξη και προώθηση της ως μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Πολιτείας, έτσι ώστε ο κλάδος να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να συμβάλει ουσιαστικά στη μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

                      Από τον Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ