31.9 C
Kefalonia
Σάββατο 2/6/2022
Αρχική Κοινωνία Έχετε υπέρταση, παχυσαρκία ή διαβήτη; Βρέθηκε η πηγή του κακού

Έχετε υπέρταση, παχυσαρκία ή διαβήτη; Βρέθηκε η πηγή του κακού

Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.
Όσοι κοιμούνται με αναμμένο φως στην κρεβατοκάμαρα, είναι πολύ πιθανότερο να είναι παχύσαρκοι, να έχουν υπέρταση και διαβήτη (παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου), σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνται στο σκοτάδι, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι επιστήμονες συνιστούν να είναι σβηστά τα φώτα στη διάρκεια του ύπνου, όπως επίσης οι ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεόραση, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής κ.α.), αλλιώς υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι για την υγεία.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας Μίντζι Κιμ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Northwestern του Σικάγου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα ύπνου “Sleep”, μελέτησαν 552 ανθρώπους 63 έως 84 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν με συσκευή που φοριόταν στον καρπό τους και κατέγραφε κατά πόσο εκτίθεντο σε τεχνητό φως τη νύχτα που κοιμούνταν.

Η μελέτη βρήκε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην μελέτη κοιμούνταν για τουλάχιστον πέντε ώρες μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Οι υπόλοιποι εκτίθεντο σε λιγότερο ή περισσότερο φως και είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκία, υπέρταση και διαβήτη

“Είτε λόγω του ανοιχτού κινητού μας, είτε επειδή αφήνουμε ανοιχτή την τηλεόραση όλο το βράδυ, είτε λόγω της φωτορύπανσης μιας μεγάλης πόλης, ζούμε εν μέσω πολλών τεχνητών πηγών φωτός καθ’ όλο το 24ωρο. Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο από διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο και η έκθεση ακόμη και σε λιγοστό φως τη νύχτα μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο”, δήλωσε η δρ Κιμ.

Οι ερευνητές συνιστούν, αν πρέπει να μένει ανοικτό κάποιο φως, αυτό να είναι αχνό και κοντά στο πάτωμα. Επίσης να προτιμάται φως με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα που διεγείρει λιγότερο τον εγκέφαλο, ενώ να αποφεύγεται το λευκό ή το μπλε φως. Επίσης, αν μπορεί κανείς, να μετακινήσει το κρεβάτι του έτσι ώστε το τεχνητό φως που έρχεται από τον δρόμο, να μην πέφτει πάνω στο πρόσωπο του.

Το φως τη νύχτα απορρυθμίζει το βιολογικό ρολόι (κιρκάδιο ρυθμό) του ανθρώπινου σώματος, καθώς καταστέλλει την παραγωγή της μελατονίνης, της ορμόνης του σκοταδιού, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Εφόσον το τεχνητό φως μειώνει τη μελατονίνη, μπορεί να επιβαρύνει την υγεία πολλαπλά.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Προηγούμενο άρθροΦορολογικές δηλώσεις 2022: Δόθηκε παράταση-Μέχρι πότε
Επόμενο άρθροΣπύρος Σπαθής: Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Δήμου Σάμης για τον θόρυβο του “Ανδρέας Κάλβος” & την επιστολή των κατοίκων