Έκφραση συλλυπητηρίων

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=146213523605753&id=101654971394942&__xts__%5B0%5D=68.ARBctN7gv2aWowp1SRKesXjBnCRJTQ3iDPIdjbB3-t4G14FNOXMEhhVaFHBHlEvM54-3QUIbLHWmEG_21_vbK2i1XhIjdHFa3WMMdGdOdXxNy49p7iMhMzsBbos4l6lk8fYM9rKI45HF66UMkrAwQQ6V1BuuJM6hg9JtQjjcmKQyOy2vs40u7PyV0jAfdJOGi7LzraK8q4ELJPR2mh1eTnpxqE8qhBckvI00gmum-_fGrgac4uQrpHXiYouLQOE-KYBfMRy-6YYmOydHayNXzeR5V_VRyI8FmEpZO6tC-dg9my3q0VKfanFVqGtBeIbtmbMasoNcPr-RJ1hstYU&__tn__=-R