Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      ΑΡΙΘΜ. (16/2019)      

ΘΕΜΑ : « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Νο 25 (Αργοστολίου-Φισκάρδου) ».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)  Το   υπ’ αριθ. 49312/11737 από 7-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

στ) Την υπ’ αριθμ΄ 7170/19/1234593 από 11-6-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

 

και  αποσκοπώντας   στην  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  ασφαλούς  διεξαγωγής της κυκλοφορίας, την πρόληψη τω τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών    

        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

Την  διακοπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 25 (Αργοστολίου-Φισκάρδου) και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την Δημοτική οδό  που οδηγεί προς Διλινάτα και Φάλαρη (Θέση Δράπανος)   μέχρι την  διασταύρωσή της  με  την Επαρχιακή Οδό  Νο 39  (διασταύρωση προς Ληξούρι, θέση <<Χάνι Λαμπρινού>>)  για το χρονικό διάστημα από 18-6-2019 έως και 26-6-2019 καθημερινά  και από την  08:00΄ ώρα  έως την 20:00΄ ώρα,  για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Αντιμετώπιση Βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με Αποκατάσταση κατά θέσεις Οδοστρωμάτων, Επιχωμάτων και Τεχνικών Έργων>> για το οποίο Κύριος  του Έργου είναι το Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών  (τέως ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ), Προϊσταμένη  Αρχή  η Γενική Γραμματεία ΕΥΔΕ Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών  και Διευθύνουσα Υπηρεσία η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

 

Αρθρο 2ο 

Για το οδικό τμήμα από την διασταύρωση προς Φάλαρη (Θέση Δράπανος)  μέχρι και  την διασταύρωση προς τον οικισμό Κουρουκλάτα, θα επιτρέπεται η κυκλοφορία για τους έχοντες προορισμό μέχρι τον οικισμό Κουρουκλάτα, διότι στο άμεσο επόμενο τμήμα θα εκτελούνται εργασίες.

 Άρθρο 3ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των Δημοτικών Οδών Αργοστολίου-Διλινάτων-Διβαράτων (Φάλαρη) και της Ε.Ο. Νο 25 (Διβαράτα-Αγκώνας) .

Άρθρο 4ο

Ο ανάδοχος του έργου  παρακαλείται  για την τοποθέτηση και  αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Τ.Τ. Αργοστολίου).

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη και οφείλει, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, των εργαζομένων και χρηστών.

Άρθρο 5ο

Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου  και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

-Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

-Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 6ο

Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  του άρθρου  420 του Π.Κ.  και των άρθρων 4, 52,104 και 105 του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

 

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
 2. ΚΕΝΤΡΟ R/T                                                                                                  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                 Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

 1. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                   Αστυν. Υποδιευθυντής   
 2. Γ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ                                                                   

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                         

     ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                             

    α) Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων                                     

    β) Δ/νση Μεταφορών  & Επικοινωνιών                                    

 1. ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΗΣ
 4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΚΗΣ                                                          
 5. Μ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ (δια Γραφείου Τύπου Γ.Π.Α.Δ.Ι.Ν.)
 6. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ (διά Δ/νση Τεχ/κών Εργων Π.Ε. Κεφ/νίας)