Επιτροπές Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου

Οι δήμοι που συνιστώνται υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

 

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων καθώς και η κυριότητα των δικτύων του καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο συνιστώμενο δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στους νέους δήμους καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία.
Οι συνιστώμενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους, στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος καταργούμενος δήμος, καθώς και σε ενεργές συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης των πάσης φύσεως δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων.

 

Ορκωτοί

 

Μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι καταργούμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 1, δήμοι διορίζουν ορκωτό ελεγκτή – εκτιμητή για την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού. Η αμοιβή του ορκωτού βαρύνει τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου. Το έργο της απογραφής και αποτίμησης ολοκληρώνεται την 31ηΙουλίου 2019και η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή – εκτιμητή, συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά, διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή της παρ. 3.
Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι και την 13ηΑυγούστου 2019συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή – εκτιμητή συμπληρωματική έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να συνυπολογισθούν στην πρόταση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου δήμου.
Από την 16ηΑυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, δεν πραγματοποιείται καμία πράξη που να αφορά πληρωμή ή είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, πλην πράξεων που αφορούν στην μισθοδοσία προσωπικού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις διαβιβάζονται στο δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, προκειμένου να συνυπολογισθούν στην απόφαση κατανομής της περιουσίας αυτού.

 

Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συγκροτείται σε καθέναν από τους καταργούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 1, δήμους, Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον αντιδήμαρχο του καταργούμενου δήμου που είναι αρμόδιος επί των οικονομικών του δήμου, τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν δικηγόρου του καταργούμενου δήμου
και από δύο δημοτικούς συμβούλους, έναν από την πλειοψηφία και έναν από τη μειοψηφία, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε δημοτική ενότητα καθενός από τους συνιστώμενους δήμους. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος αριθμός, στην Επιτροπή συμμετέχει και ένας ακόμη αντιδήμαρχος, που ορίζεται από το δήμαρχο του καταργούμενου δήμου. Ο ορισμός των δημοτικών συμβούλων του δεύτερου εδαφίου, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Έργο της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου είναι η υποβολή πρότασης προς το δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, σχετικά με:
α) Την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καταργούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους νεοσυσταθέντες δήμους, σύμφωνα με την παρ. 1 και την έκθεση απογραφής και αποτίμησης του ορκωτού λογιστή – εκτιμητή της παρ. 2,
β) Τον προσδιορισμό των δήμων, οι οποίοι θα συνεχίσουν κατά λόγο διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου δήμου, σύμφωνα με την παρ. 8 και
γ) Τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα, κατά την 31ηΑυγούστου 2019, του καταργούμενου δήμου, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώμενο δήμο.
Σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους, αποδίδεται το μέρος των διαθεσίμων που αποτελείται από τα ποσά που προέρχονται από ειδικευμένα και προσδιορίσημα έσοδα και αφορούν στη χωρική του αρμοδιότητα και από το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, από το εναπομείναν μέρος των διαθεσίμων, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού του.

 

Εκκρεμείς δίκες

 

Από την κατάργηση των δήμων της παρ. 5 του άρθρου 1, οι εκκρεμείς δίκες αυτών συνεχίζονται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για καθεμία από αυτές, από το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έδρα του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Κατ’ εξαίρεση,
α) δίκες που αφορούν αξιώσεις, εμπράγματες ή ενοχικές επί ακινήτων του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται από το δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα αυτά,
β)δίκες που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό του καταργούμενου δήμου, συνεχίζονται από το δήμο, στον Μεταβατικό ή οριστικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου εντάσσονται οι αντίστοιχοι υπάλληλοι.
Σε κάθε περίπτωση ειδικής διαδοχής, ο συνιστώμενος δήμος που είναι ειδικός διάδοχος, μπορεί να ασκήσει παρέμβαση, εφαρμοζομένων των άρθρων 225 και 325
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Οι προϋπολογισμοί των νέων ΟΤΑ

 

Αμέσως μετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των συνιστώμενων δήμων, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Μαΐου του 2019, η οικονομική επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικείου δήμου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού, πρέπει να έχει ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο απόφαση τεχνικού προγράμματος και δεν απαιτείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του δήμου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο πρώτων οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων Ι, ΙΙ και IIIπου περιγράφεται στην σχετική, ισχύουσα κάθε φορά, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων, εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή.

 

Τι θα γίνει με τα κοινά έργα

 

Πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που θα υποβληθούν έως την 31ηΑυγούστου 2019 για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με δικαιούχους τους καταργούμενους Δήμους συνεχίζουν να εκτελούνται, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, από τους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Αργοστολίου, Σερβίων και Μυτιλήνης αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω δήμοι είναι, αντίστοιχα, η Προϊστάμενη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Δικαιούχοι των ανωτέρω έργων, μελετών και προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πράξεις και τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους αποδίδονται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1.

Αναδημοσίευση από www.corfupress.com