ÌÝôñá áóöáëåßáò óôá äéêáóôÞñéá ôçò ïäïý Åõåëðßäùí áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ïêôùâñßïõ 2017. Ï 29÷ñïíïò ðïõ öÝñåôáé íá ó÷åôßæåôáé ìå ôçí áðïóôïëÞ öáêÝëùí ìå åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò óôïí ðñþçí ðñùèõðïõñãü ËïõêÜ ÐáðáäÞìï áëëÜ êáé óå áîéùìáôïý÷ïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ïäçãÞèçêå óôá äéêáóôÞñéá ôçò Åõåëðßäùí ãéá óõìðëçñùìáôéêÞ äßùîç, áíáöïñéêÜ ìå ôá åõñÞìáôá ðïõ åíôïðßóôçêáí óôï óðßôé ôïõ óôçí ðëáôåßá ÁôôéêÞò êáé áöïý ðáñïõóéÜóôçêå óôï Åöåôåßï åíþðéïí ôïõ åéäéêïý åöÝôç áíáêñéôÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ôï Ýíôáëìá óýëëçøçò. ¼ðùò Ýãéíå ãíùóôü, êáôÜ ôç óýëëçøÞ ôïõ åîåñ÷üìåíïò áðü ðïëõêáôïéêßá, üðïõ åß÷å íïéêéÜóåé äéáìÝñéóìá ìå ôç ÷ñÞóç ðëáóôþí óôïé÷åßùí ôáõôüôçôáò, Ýöåñå 3 ôáîéäéùôéêïýò óÜêïõò, ôóáíôÜêé ìÝóçò êáé óáêïýëá óêïõðéäéþí, ðïõ ìåôáîý Üëëùí ðåñéåß÷áí 8 ðëáóôÝò ôáõôüôçôåò, üðëá, åêñçêôéêÞ ýëç. ê.á. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)
Η γυναίκα παρέμενε στα αζήτητα καθώς την εξαφάνισή της τη δήλωσε ένας γείτονας, αστυνομικός στο επάγγελμα, όταν διαπίστωσε ότι έχει καιρό να επιστρέψει στο διαμέρισμά της

«Την τεμάχισα, την έκαψα αλλά δεν την σκότωσα» ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ο δράστης, που αρνείται ότι δολοφόνησε την 40χρονη γυναικά.

Η κατάληξη της υπόθεσης της 40χρονης τοξικομανούς από τη Θεσσαλονίκη που αγνοείτο από τον Δεκέμβριο 2018 προκαλεί φρίκη.

Η γυναίκα παρέμενε στα αζήτητα καθώς την εξαφάνισή της τη δήλωσε ένας γείτονας, αστυνομικός στο επάγγελμα, όταν διαπίστωσε ότι έχει καιρό να επιστρέψει στο διαμέρισμά της.

Οι έρευνες εξ’ αρχής οδηγήθηκαν στον 38χρονο φίλο της ο οποίος κατά την απολογία του, παραδέχτηκε ότι την τεμάχισε και την έκαψε αλλά αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αναφέροντας ότι η γυναίκα εξέπνευσε από την υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως δεν θα γίνει πιστευτός, κι έτσι αποφάσισε να την τεμαχίσει και να κάψει τα κομμάτια στη σόμπα του σπιτιού του.

Μάλιστα ανέφερε ότι καίγοντας τα κομμάτια της, πραγματοποίησε την επιθυμία της για καύση όταν αυτή πεθάνει.

Έτσι, ο τοξικομανής οδηγήθηκε στις φυλακές Διαβατών.

Πηγή: in.gr

Προηγούμενο άρθροΣύψας : Ρίσκο να ανοίξει ο τουρισμός
Επόμενο άρθρο“Η φυγή της Ισχυρής Κεφαλονιάς, μας δικαίωσε”