Η Μητρόπολη ευχαριστεί για την υδροδότηση της Μονής στα Κηπούρια

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κηπουραίων ἀνακοινώνουν στά Μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι τό ἒργο τῆς ὑδροδοτήσεως τῆς Ἱ. Μονῆς Κηπουραίων ὁλοκληρώθηκε.
Διά τοῦτο καί προβαίνουμε σέ Δημόσιες εὐχαριστίες δι΄ ὃλους ὃσους προσέφεραν μέ τόν τρόπο τους στήν ὁλοκληρωση τοῦ ἒργου, ἢτοι τόν Δῆμο Κεφαλληνίας καί τόν Ἀξιότιμον Δήμαρχον κ. Ἀλέξανδρον Παρίσιν, ὃπως καί τόν Πρόεδρον τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Καμιναράτων κ. Θεόδωρον Κούτσην. Τόν Πρόεδρον τῆς ΔΕΥΑΚ κ. Νικόλαον Ἀνουσάκην καί τόν Δ/ντήν αὐτῆς, κ. Γεράσιμον Γασπαρινᾶτον εὐχαριστοῦμεν ὃλως ἰδιαιτέρως διά τήν ταχύτατην καί λυσιτελῆν διαχείρησιν καί ἐκτέλεσιν τοῦ ὃλου ἒργου. Ἡ ΔΕΥΑΚ συνεισέφερεν τό ποσόν τῶν «24.594,00 €» διά τό ἒργον. Τούς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΥΑΚ τῆς Δ.Ε. Παλικῆς – Ληξουρίου, κ. Σωκράτην Βάλσαμον, κ. Γεράσιμον Βάλσαμον, κ. Σαβράμην Εὐάγγελον, κ. Μοσχόπουλον Χρήστον καί κ. Κρητικόν Κωνσταντῖνον οἱ ὁποίοι ἐργάστηκαν φιλοτίμως καί συνεχῶς ἓως τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἒργου ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν ἐκ καρδίας. Τόν κ. Ἂγγελον Βάλσαμον ὁ ὁποῖος ἐκτέλεσε τήν ὑδραυλική ἐγκατάσταση ἐντός τῶν χώρων τῆς Ἱ. Μονῆς προσφέροντας δωρεάν ἐργασίαν, εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Εὐχαριστοῦμεν τόν κ. Νικόλαον Ἀλεξανδρᾶτον ὁ ὁποῖος ἒκανε τίς χωματουργικές ἐργασίες καί τόν κ. Καμινάρη Βασίλειον ὁ ὁποῖος κατεσκεύασε τά φρεάτια.
Εὐχαριστοῦμεν ἀκόμη τήν Α.Ε. κ. Ἰ. Μαρούλης καί τόν κ. Νικόλαον Λιᾶτον διά τήν δωρεάν χορήγησιν τοῦ σκυρόδεματος διά τήν κατασκευήν τῶν φρεατίων. Τήν οἰκογένειαν τῶν ἀδελφῶν κ. Μάρκου, κ. Ἀνίκας, καί κ. Καλυψοῦς Νομικοῦ, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό ποσόν τῶν «10.000,00 €» εἰς τήν Ἱ. Μονήν διά τήν ὑδροδότησίν της, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς. Εὐχαριστοῦμεν τόν Πρόεδρον τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Κεφαλληνίας κ. Ἀλέξανδρον Μοσχονάν ὁ ὁποῖος μέ τόν δικό του προσωπικό τρόπο ἐβοήθησε σημαντικά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἒργου. Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης θερμῶς τούς ἀνωνύμους Δωρητάς οἱ ὁποίοι ἐβοήθησαν εἰς τήν ἀποπληρωμήν τοῦ ὃλου ἒργου τοῦ ὁποίου τό κόστος ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν «54.390,00 €». Τέλος τούς καθημερινῶς καί ἀνιδιοτελῶς ἐργαζομένους κ. Χρήστον καί κ. Ἑλένην Σταθάτου, ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν. Δεόμεθα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἳνα χαρίζῃ πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα ἑνός ἑκάστου, πάντων ὃσων προσέφεραν διά τήν ὀλοκλήρωσιν τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἒργου τῆς ὑδροδοτήσεως τῆς Ἱ. Μονῆς, ἒτι δέ εὐχόμεθα ἡ Κυρία Θεοτόκος ἡ Ἒφορος τῆς Μονῆς Κηπουραίων νά δωρίζῃ ὑγείαν, πρόοδον καί προκοπήν εἰς πάντας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ