Η ώρα των παραλιών: Ποιες παραλίες δημοπρατεί ο Δήμος-Όλη η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Με την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονοµικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την από 31-05-2017 Απόφαση των ως άνω Υπουργών, παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το δικαίωµα απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνών και πλεύσιµων ποταµών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2019.
Κατά το έτος 2017 ο ∆ήµος προέβη σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για τη εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας για δύο έτη και συγκεκριµένα µέχρι τις 31-12-2018. Οπότε ο χρόνος
παραχώρησης των ως άνω συµβάσεων έχει ήδη λήξει. Τον Ιανουάριο του έτους 2019 ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καλούσε τους ιδιοκτήτες των όµορων µε τον αιγιαλό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταστηµάτων αναψυχής, που δεν έχουν σύµβαση σε ισχύ, να υποβάλουν αιτήσεις συνοδευόµενες από τα νόµιµα δικαιολογητικά (άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος, δηµοτική ενηµερότητα, ταµειακή απόδειξη µε το ΑΦΜ της
επιχείρησης και απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη από την «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε) προκειµένου να τους παραχωρηθεί απευθείας ο έµπροσθεν της επιχείρησης τους χώρος του αιγιαλού. Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν συνοδευόµενες από τα απαραίτητα, νόµιµα δικαιολογητικά
διαβιβάστηκαν στον αρµόδιο µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου προκειµένου να ταυτοποιηθεί το περιγραφόµενο σε αυτές ακίνητο και να επιβεβαιωθεί η ιδιότητα του οµόρου και των
λοιπών προυποθέσων που απαιτούνται για την απευθείας παραχώρηση. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις αιγιαλού που µπορούν να παραχωρηθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθορίστηκαν µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παράλληλα µε τις θέσεις προτάθηκε το αντάλλαγµα για τις αντίστοιχες παραχωρήσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις καθώς και τα σχέδια των συµφωνητικών στάλθηκαν για έγκριση ως προς τις θέσεις, τους όρους και το αντάλλαγµα στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα τµήµατα αιγιαλού που µπορούν να διατεθούν προς δηµοπράτησης σύµφωνα µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα, που έχει συντάξει ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας έχουν ως ακολούθως:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Μακρύς Γιαλός Θ3 Θαλάσσια Αθλήµατα 10×10=
100 τ.µ.
2. Εγλίνα Θ1 Μηνιές Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 25Χ10=
250 τ.µ.
3. Εγλίνα Θ2 Μηνιές Καντίνα 3×5=
15 τ.µ.
4. Σπάσµατα Θ1 Μηνιές Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 35Χ8=
280 τ.µ.
5. Σπάσµατα Θ2 Μηνιές Καντίνα 3×5=
15 τ.µ.
6. Σπάσµατα Θ3 Μηνιές
Θαλάσσια µέσα αναψυχής 7Χ7=
49 τ.µ.
7. Καλάµια Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 40Χ8=
320 τ.µ.
8. Καλάµια Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
9. Γραδάκια Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
10. Γραδάκια Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 25Χ8=
200 τ.µ.
11. Παλιοσταφίδα Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 30Χ5=
150 τ.µ.
12. Παλιοσταφίδα Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
13. Μεγάλη Άµµος Θ2
Μηνιές
Καντίνα 15 τ.µ.
14. Άµµες Θ3 Καντίνα 15 τ.µ.
15. Αγία Κυριακή Αγκώνα Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 150 τ.µ.
16. Αγία Κυριακή Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 10 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Μέγας Λάκκος Θ2
Σουλάρων
Καντίνα 15 τ.µ.
2. Παραλία Ξι Θ6 Θαλάσσια αθλήµατα 10Χ10=
100 τ.µ.
3. Φύκια Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 16Χ30=
480 τ.µ.
4. Φύκια Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
5. Λογγός Θαλάσσια αθλήµατα 5Χ10=
50 τ.µ.
6. Βαρικό Θ1
Άγιος ∆ηµήτρης
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 266 τ.µ.
7. Βαρικό Θ2 Άγιος
∆ηµήτριος
Καντίνα 15 τ.µ.
8. Βαρικό Θ3 Άγιος
∆ηµήτριος
Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 59 τ.µ.
9. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο
Γόµπος
Καντίνα 15 τ.µ.
10. Θέση Κουνόπετρα Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
11. ΞΙ Θ1 (παλιά θέση
Λεγάτου)
Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 100 τ.µ.
12. Πετανοί (Μεταξύ
ταβέρνας Ερασµίας και
µπαρ παραλίας)
Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
13. Πετανοί Θ3 Οµπρέλες – Ξαπλώστρες 183,75
14. Παραλία Αθέρα Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Αντίσαµος Θ3 Θαλάσσια αθλήµατα 5Χ10=
50 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Αγία Ευφηµία Θ1
(γωνία κεντρικής
προβλήτας)
Θαλάσσια µέσα αναψυχής
3,5Χ3=
10,50 τ.µ.
2. Αγία Ευφηµία Θ2
(έµπροσθεν καταστήµατος
Ι. Βρεττού)
Θαλάσσια µέσα αναψυχής
2Χ2=
4,00 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Έµπλυση Καντίνα 15 τ.µ.
2. Αγία Ιερουσαλήµ Οµπρέλες-ξαπλώστρες 200 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Άη Χέλης Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
2. Άβυθος Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
3. Λουρδάς
θ4
Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
4. Κανάλι Βλαχάτων Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 240 τ.µ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ
1. Πόρος Θ2 Τέννις Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 50Χ5=
250 τ.µ.
2. Πόρος Ράγια Θ3 Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 50 τ.µ.
3. Πόρος Ράγια Θ4
(130 µ. από Bar Pepper)
Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 300 τ.µ.
4. Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν
επιχ. Σολωµού)
Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής 100 τ.µ.
5. Σκάλα Θ10
(έµπροσθεν επιχ.
Στρατηγουλάκου)
Θαλάσσια αθλήµατα 10Χ10=
100 τ.µ.
6.Ρατζακλί Ποταµάκια Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 420 τ.µ.
7. Καµίνια Θ2 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 400 τ.µ.
8. Καµίνια Θ3 Θαλάσσια µέσα αναψυχής
(µη µηχανικίνητα)
50 τ.µ.
9. Καµίνια Θ4 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 480 τ.µ.
10. Κορώνι Θ2 Καντίνα 15 τ.µ.
11. Κατελειός
Αγία Βαρβάρα Θ1
Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 275 τ.µ.
12. Κατελειός Αγία Βαρβάρα Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 275 τ.µ.
Θ2
13. Παραλία Κουτσουπιά Καντίνα 15 τ.µ.
Επισηµαίνεται ότι στο άρθρο 4 της εκδοθείσας ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι εφόσον η δηµοπρασία διενεργείται µέσω του ∆ήµου ακολουθεί τις περί δηµοπρασιών διατάξεις του π.δ.270/1981, όπως αυτό ισχύει παράλληλα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής ως όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής
λειτουργίας του ∆ήµου. Ως εκ τούτου οι όροι της διακήρυξης -µεταξύ των οποίων το αντάλλαγµα (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων) θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Προηγουµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παράλληλα µε την έγκριση της απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ περί χωροθέτησης των προς παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού µε δηµοπρασία, θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο καταβολής του ανταλλάγµατος (εφάπαξ ή σε δόσεις).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω για τις παραχωρήσεις αιγιαλού µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού ο χρόνος λήξης της παραχώρησης θα είναι η 31-12-2019 και η καταβολή
του µισθώµατος προτείνεται να γίνει εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης.
Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη χωροθέτηση των προς παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού, σύµφωνα µε την παρούσα εισήγηση.
Η απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ θα αποσταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οπότε και θα συµπληρώσει αυτήν ως προς τον τρόπο καταβολής του ανταλλάγµατος. Το µίσθωµα θα
προσδιοριστεί από την Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων ενώ οι λοιποί όροι διακήρυξης θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και θα εγκριθούν από την Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας.
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ

Διαβάστε όλη την απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ