Ηλεκτρονική… χαρτούρα στα κληρονομικά – Τα 19 δικαιολογητικά

Σε 19 ανέρχονται τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει κάθε κληρονόμος, τα οποία θα υποβάλλονται στην εφορία είτε χειρόγραφα έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 είτε ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικασίας από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Από χθες, 27 Νοεμβρίου, οι δηλώσεις κληρονομιάς μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, σε προαιρετική βάση, από την 1η/1/2024 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι δηλώσεις οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη του πληροφόρηση, για υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμογής myPROPERTY – Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.

Με την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της δήλωσης και ο προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY υποβάλλονται οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, με κληρονόμους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:

 • για θανάτους μέχρι και 31/12/2021: όλα τα είδη δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.
 • για θανάτους από 1/1/2022:

i) οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTY,
ii) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της “Δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.”, και
iii) οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς με αίτημα αναβολής φορολογίας και οι δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της αναβολής φορολογίας.

Σε κάθε περίπτωση ανά ζεύγος κληρονομούμενου κληρονόμου, ανά αιτία επαγωγής και ανά χρόνο φορολογίας συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις. Κατ’ εξαίρεση σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της εφαρμογής “Τα αιτήματά μου”, εξακολουθούν να υποβάλλονται:

 • δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς,
 • δηλώσεις φόρου κληρονομιάς στις οποίες δεν έχει Α.Φ.Μ. ο κληρονομούμενος ή δεν έχει Α.Φ.Μ. ο αποβιώσας κληρονόμος, στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τον καθολικό διάδοχο αυτού,
 • δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται από νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του καθολικού διαδόχου του κληρονόμου,
 • δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που υποβάλλονται λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης μέσω της εφαρμογής αυτής.

Έλεγχοι των κληρονομιών

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς, ο υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εισέρχεται στην εφαρμογή myPROPERTY για την επαλήθευση της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιάς με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο, διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. επαλήθευση της πληρότητας των δικαιολογητικών, παραλαμβάνεται η δήλωση και εκδίδεται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο. Αν λείπουν δικαιολογητικά ενημερώνεται ο υπόχρεος να τα αναρτήσει.
 • Σε περίπτωση ακινήτων εκτός ΑΠΑΑ που δηλώνονται εμπρόθεσμα, η αρμόδια Δ.Ο.Υ, προβαίνει στον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας.
 • Δηλώσεις που υποβάλλονται σε αναρμόδια Δ.Ο.Υ. διαβιβάζονται εντός τριών εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων, τη συμφωνία του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε εξήντα ημέρες από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.
 • Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά που μεταβάλλουν τη φορολογητέα αξία ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ο φορολογούμενος, καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών ή τροποποιητικής δήλωσης εντός 15 ημερών.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου.

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Με την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή)
 2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης
 3. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο
 4. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση
 5. Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο
 6. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.
 7. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο
 8. Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί.

Επίσης, κατά περίπτωση, ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνήσει και για τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικά χρεών και βαρών
 2. Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή
 3. Βεβαίωση Τράπεζας για κοινό λογαριασμό
 4. Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 5. Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή
 6. Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις
 7. Τα προβλεπόμενα από τα φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1101/2010 (Β’ 1021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
 9. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, κατ’ άρθρο 7 του ν. 2961/2001
 10. Η σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου ή σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας
 11. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

πηγή: sofokleousin.gr