Κεφαλονιά: 5 προλήψεις για την Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ-Οι ειδικότητες & τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

ANAKOINΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής πατήστε εδώ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έδρα τη Κέρκυρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5052167 (Αρ. Απόφασης : 662/13.04.2020, ΑΔΑ : ΩΞΑ37ΛΕ-ΛΤ6) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την Κεφαλονιά » με Κωδικό ΟΠΣ 5052169 (Αρ. Απόφασης : 470/02.04.2020, ΑΔΑ : Ψ8ΨΥ7ΛΕ-4ΥΜ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr – ενότητα «ΝΕΑ», ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων / Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. Οι διαδικασίες υποβολής της Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ηλεκτρονική Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών για τη θέση που ενδιαφέρονται, στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν MONO τα απαραίτητα και αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Αίτηση για μία (1) μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η υποβολή επαναλαμβανόμενων ηλεκτρονικών Αιτήσεων / Υπεύθυνων Δηλώσεων για μία (1) θέση που αντιστοιχεί σε ένα κωδικό, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής.

Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης / Υπεύθυνης Δήλωσης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Η ορθή αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε ειδικότητα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι στην ευθύνη των υποψηφίων.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω e-mail, στο : [email protected]

Για τεχνικές και μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων / Υπεύθυνων Δηλώσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής μέσω e-mail στο: [email protected]