##Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης## Για την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών λόγω προβλημάτων στο οδικό δίκτυο του νησιού…

Gepostet von Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης am Samstag, 19. September 2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι,19 Σεπτεμβρίου 2020

Νομός Κεφαλληνίας                                                    Αριθμ. Πρωτ : -17045-

Δήμος Aργοστολίου                                                     Αριθμ. Απόφασης:-570-

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 2671360159

Φαξ: 2671022572

e-mail: dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  5. Το με αριθμ 161099/16-9-2020 (αρ εις 16893/17-09-2020) έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Κ.Ε.Π.Π., περί έκτακτου δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
  6. Το υπ`αριθμ 6895/18-09-2020 (αρ εις 17042/19-9-2020) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με «Απόφαση κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  7. Το γεγονός της αναγκαιότητας της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αργοστολίου.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την  αναστολή λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών που δραστηριοποιούνται στα χωρικά όρια του Δήμου Αργοστολίου  την Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου 2020.

  Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος