Κλειστά τον Ιούλιο πέντε Αγροτικά Ιατρεία της Λειβαθούς!!!

Τα ιατρεία Κεραμειών, Κουρκουμελάτων, Σβορωνάτων , Σπαρτιών και Πεσσάδας θα παραμείνουν κλειστά για το μήνα Ιούλιο, διότι οι τρεις ιατροί που έχουν διοριστεί σε αυτά έχουν μετακινηθεί στα Νοσοκομεία Αργοστολίου και Μαντζαβινάτειο Ληξουρίου με αποφάσεις του Διοικητή της 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).

 Ενημερώθηκα ότι με το παρόν καθεστώς μετακίνησής μου δεν νομιμοποιούμαι να λειτουργώ τα άνωθεν ιατρεία, εκτός αν υπάρξει σχετική εντολή από το Διοικητή της ΥΠΕ.

 Στην από 25/06/18 αίτηση μου προς το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο αναφέρω: «…όσον αφορά την περίπτωσή μου, αιτούμαι της δυνατότητας να διαθέσω τις μισές τακτικές εργάσιμες ημέρες στα χωριά ευθύνης μου (Κεραμειές, Κουρκουμελάτα, Σβορωνάτα και Σπαρτιά)».

 Τις 29/06/2018 κατέθεσα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο αίτηση μη ανανέωσης της μετακίνησής μου, η οποία λήγει τις 30 Ιουλίου 2018 (πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται σε παράτασή της ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018).

 Οι ημέρες υπηρεσίας μου στα πρωινά ιατρεία του Μαντζαβινάτειου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 2 Ιουλίου.

 Ευχαριστώ

Νικόλας Μοσχόπουλος, Γενικός Ιατρός

Τηλ. 69444 60669

Κέντρο Υγείας Σάμης: 26740 22222

Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου: 26710  92222

====

 LIVATHOS STATE DOCTOR

July 2018

 The outpatient clinics of Keramies, Kourkoumelaton, Svoronata, Sparti and Pessada will remain closed for July because the three doctors who have been appointed to them have moved to the Hospital of Argostoli and to Mantzavinatio Hospital of Lixouri, with decisions of the Governor of 6th Health Region (YPE).

 I was informed that according to my current transfer status, I do not have the authority to operate the above mentioned outpatient clinics, unless instructed to do so by the 6th YPE Commander.

 In my request to the Mandzavinateio Hospital in 25/06/18 I quote: “… I request of considering the possibility of workig half the regular working days in my villages of responsibility (Keramies, Kourkoumelata, Svoronata and Spartia)”.

 On 29/06/2018, I filed a request for a non-renewal of my transfer to Mantzavinatio Hospital, which officialy ends on July 30. Recent order prolongs it up to December 31, 2018.

 The dates of my service at the Outpatient Department of Maντzavinatio’s morning clinics will be announced on Monday, July 2nd.

 Thank you

 Nikolas Moschopoulos, General Practitioner

e-mail: [email protected]

Tel.: 0030 69 444 606 69

Health Center of Sami: (0030) 26740 22222

“Mantzavinatio” Hospital of Lixouri: 26710 92222