Κυβέρνηση: Άναψε “πράσινο φως” για 18 προσλήψεις στον Δήμο Κεφαλονιάς

To υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη εξακοσίων εβδομήντα πέντε (675) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει,
για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Αναδημοσίευση απο www.aftodioikisi.gr