ΟΑΕΔ -Νέα Κοινωφελής Εργασία: Τα πέντε βήματα για την πρόσληψη των 36.500 ανέργων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει τα πέντε βήματα-κλειδιά που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και την πληρότητα της υποψηφιότητάς τους.

1. Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, ενώ μετά τη συμπλήρωσή τους οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http://ait.oaed.gr/

Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως τρεις θέσεις της περιφέρειας στην οποία ανήκουν. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:

• Την ηλικία τους, η οποία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου ανήκουν.

• Τον χρόνο ανεργίας, ο οποίος αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εγγραφής του ανέργου στα Μητρώα Ανεργίας του.

• Το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα με την προσκόμιση της απόδειξης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013).

• Την οικογενειακή τους κατάσταση για την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως έγγαμων, άγαμων, αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας και τον αριθμό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων τους.

• Την κατηγορία στην οποία ανήκουν. α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Κατάταξη

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων.

Τα κριτήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα μόρια στους υποψηφίους είναι τα εξής:

• Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ανέργου και συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου του με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: Ενα μόριο για κάθε πλήρη μήνα. Ο αριθμός των μορίων για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκής οικογένειας διπλασιάζεται.

• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό έτους 2018: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000 ευρώ λαμβάνει 30 μόρια, μέχρι 10.000 ευρώ 25 μόρια έως 16.000 ευρώ λαμβάνει 20 μόρια και ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 26.00ο ευρώ λαμβάνει 10 μόρια.

• Ηλικία: 15 μόρια για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, 25 μόρια για ανέργους 30-44 ετών, 35 μόρια για ανέργους ηλικίας 45 – 54 ετών και 55 ετών και άνω 45 μόρια.

• Αριθμός ανήλικων τέκνων: Για κάθε ανήλικο τέκνο (το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), ο γονέας πριμοδοτείται με 10 μόρια.

  •  Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
  • ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.
  • εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια.

3. Οριστικός πίνακας κατάταξης

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Από την επομένη ημέρα και για τρεις εργάσιμες ημέρες, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Ο Οργανισμός προχωρά στην αξιολόγηση των ενστάσεων και διαμορφώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων βάσει των μορίων των ανέργων.

4. Επιλογή

Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομηνία επιλογής τους από τον φορέα υλοποίησης.

5. Δικαιολογητικά

Στη συνέχεια, τα αρμόδια ΚΠΑ2 του Οργανισμού καλούν άμεσα, εντός πέντε ημερών, τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, ώστε να υποδειχθούν στους φορείς υλοποίησης (Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, Οργανισμούς).

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον φορέα υλοποίησης συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα των ΚΠΑ2 όπου υπάγονται, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα- τα οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση. Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και αληθή, ακολουθεί η πρόσληψη κάθε ανέργου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Σε άλλη περίπτωση, επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών από τον Πίνακα Επιλαχόντων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου.

Οι φορείς που θα απασχολήσουν τους επιτυχόντες προχωρούν σε ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και ενημερώνει τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, τα οποία διαγράφουν τους προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

    Πηγή: aftodioikisi.gr