Περιφέρεια: Μελέτη Νέας Γέφυρας στην είσοδο του Πόρου

  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 276,94 € με Φ.Π.Α.
  2. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήματος του διαγωνισμού της μελέτης: 77830
  3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-06-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών.
  5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.907,00€, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
  6. Η παρούσα δημόσια σύμβαση μελέτης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΜΠ 022.
  7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ