Προσλήψεις 10 ατόμων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου) ανακοινώνεται η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως την 26η.6.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 20 του Ν. 2190/1993, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τον σεισμό της
26ης Οκτωβρίου 2018.

Η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα έχουν ως εξής:

Τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι περιγράφονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( www . pin . gov .gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

Διοικητήριο, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας, τηλέφωνα 26953 60324 – 415 – 385.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr