Πρόσληψη: Νέος ειδικός συνεργάτης στο πλευρό του Δημάρχου Αλ. Παρίση

Έναν νέο συνεργάτη απέκτησε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης. Σύμφωνα με απόφαση Δημάρχου που δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προσελήφθη πτυχιούχος
Πολιτικός Μηχανικός ως Ειδικός Συνεργάτης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την επικουρία του ∆ηµάρχου

Τα καθήκοντα που θα ασκεί θα αφορούν σε θέµατα εκπόνησης, σύνταξης εκθέσεων και διαχείρισης περιβαλλοντικών µελετών και σύνταξη τευχών προτύπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων (υλοποίηση µελετών, παρακολούθηση του τεχνικού προγράµµατος και στην υποβοήθηση σύνταξης τεχνικών δελτίων
όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για την ένταξη έργων σε Ευρωπαϊκά η Εθνικά Προγράµµατα χρηµατοδότησης ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.