Προσωπικός γιατρός: Τσουχτερές ποινές σε όσους δεν εγγραφούν – Μέχρι πότε οι εγγραφές

Υποχρεωτικός δια της… πλαγίας καθίσταται όπως προκύπτει από το ΦΕΚ ο προσωπικός γιατρός. Και αυτό γιατί όσοι επιλέξουν να μην εγγραφούν, θα υποστούν τσουχτερές συνέπειες, με αύξηση δηλαδή κατά 10% στη συμμετοχή τους στα φάρμακα και τις εξετάσεις.

Προσωπικός γιατρός: Κίνητρα και αντικίνητρα για τους ασφαλισμένους

Οπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, καταρχάς καθορίζεται σύστημα κινήτρων, συνιστάμενο στην χορήγηση προτεραιότητας από 01-01-2023 στους εγγεγραμμένους σε Προσωπικό Ιατρό πολίτες, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η πιο φθηνή & πλήρης ασφάλεια αυτοκινήτου!
…με σύγκριση σε έως και 27 εταιρίες

Παράλληλα, δημιουργείται ένα σύστημα συνεπειών (“αντικινήτρων”) για όσους πολίτες δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό. Διαμορφώνεται ως εξής:

  • Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883)  απόφαση περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου” (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1814).
    Αυτό σημαίνει πως για τη συνήθη συμμετοχή 25% των πολιτών σε συνταγές για φάρμακα,  η μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό σημαίνει ότι … εκτοξεύεται στο 35% , ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμμετοχής αντίστοιχα αυξάνεται κατά 10% (το 0% γίνεται 10%, το 10% γίνεται 20%).
  • Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.
  • Από την 1 Ιανουαρίου του 2023, τα παραπάνω προσαυξάνονται κατά 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή από τη νέα χρονιά αυξάνεται κατά 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

 

Την ίδια στιγμή καθορίζεται σύστημα κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό:

  • Από την 01-09-2023 δίνεται προτεραιότητα στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.
  • Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, θα έχει όλες τις παραπάνω συνέπειες στην αύξηση της συμμετοχής του σε φάρμακα και πράξεις. Επίσης, από 01-09-2023 εάν δεν τηρείται το σύστημα παραπομπών θα εξυπηρετούνται από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Οι αμοιβές των γιατρών

Παράλληλα με τα κίνητρα για την εγγραφή των πολιτών, η νέα μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα επιτύχει με τη συμμετοχή των γιατρών, στους οποίους δίνονται … ελκυστικές αμοιβές προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του προσωπικού γιατρού.

Ειδικότερα, όπως έγραψε το ethnos.gr, σύμφωνα με όσα ορίζει η ίδια υπουργική απόφαση, ιατροί κλάδου ΕΣΥ και ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των ΤΟΜΥ:  Επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι 1.500 άτομα και για εγγεγραμμένους πολίτες από 1.501 μέχρι 2.000 άτομα, αποζημιώνονται “κατά κεφαλήν” βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

 

Ηλικιακή ομάδα

 

Ποσό ετήσιας αποζημίωσης

 

16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ετών

 

20 ευρώ

 

50-69 ετών

 

23 ευρώ

 

70 ετών και άνω

 

25 ευρώ

 

Η πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1501 έως 2000 άτομα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί: Για εγγεγραμμένους πολίτες έως 2.000 άτομα, αποζημιώνονται “κατά κεφαλήν” βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως:

 

Ηλικιακή ομάδα

 

Ποσό ετήσιας αποζημίωσης

 

16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροροχρονολογία γεννήσεώς τους) – 49 ετών

 

20 ευρώ

 

50 – 69 ετών

 

30 ευρώ

 

70 ετών και άνω

 

45 ευρώ

 

Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα με το ομάδα με το ετήσιο ποσό αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω πίνακα, αναγόμενο και καταβαλλόμενο σε μηνιαία βάση.

Πηγή: ethnos.gr