Ψηφίστηκε η αυτόματη δήλωση γεννήσεων – Νέα διαδικασία για γονείς και Δήμους

Σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τους νέους γονείς, αλλά και για τις Υπηρεσίες των Δήμων και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών, προσφέρει το άρθρο 13 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τη ρύθμιση αυτή, που ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα, προστίθεται νέο άρθρο 21Α στο Ληξιαρχικό Νόμο (ν.344/1976), με το οποίο ηλεκτρονικοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία δήλωσης των γεννήσεων.

Η νέα διαδικασία αφορά μόνο τις γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται σε μαιευτήρια ή μαιευτικές κλινικές/τμήματα Νοσοκομείων, ενώ για τις γεννήσεις εκτός αυτών θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι γενικές ληξιαρχικές διατάξεις.

Ο Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κ.Πιερρακάκης, κατά την υποστήριξη της ρύθμισης στη Βουλή, περιέγραψε ότι μέχρι σήμερα όταν γεννιέται ένα παιδί χρειάζεται να συγκεντρωθούν μια σειρά από δικαιολογητικά, αρχικά στα ΚΕΠ, έπειτα στο ίδιο το μαιευτήριο για τη σύνταξη μιας βεβαίωσης γέννησης, μετά στο Ληξιαρχείο του Δήμουγια να συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης σε προθεσμία 10 ημερών και στη συνέχεια χρειάζεται να γίνει η δήλωση της γέννησης σε υπόλοιπους Φορείς, για παράδειγμα στον ασφαλιστικό φορέα του πατέρα ή της μητέρας και στους φορείς χορήγησης επιδομάτων.

Πολλαπλές ουρές πολλαπλών βημάτων, πολύ συχνά ούτε καν οι υπηρεσίες να είναι στον ίδιο Δήμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι με τη νομοθετική παρέμβαση“η διαδικασία της δήλωσης γέννησης αρχίζει και τελειώνει στο μαιευτήριο”.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το τελικό περιεχόμενο του ψηφισθέντος άρθρου η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που πραγματοποιήθηκε σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα Νοσοκομείων γίνεται με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών. Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος όπου έγινε ο τοκετός, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 9 και 22 του ν.344/1976, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων Φορέων του Δημοσίου που διαλειτουργούν με το Μητρώο Πολιτών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργεί ψηφιακή δήλωση, η οποία έχει την ίδια ισχύ με την ενυπόγραφη, και αποστέλλεται ψηφιακά ως εκκρεμότητα γέννησης στο Ληξιαρχείο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου ανήκει το μαιευτήριο. Στην ψηφιακή δήλωση δύναται να επισυνάπτονται ψηφιοποιημένα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Εξαίρεση αποτελούν το σύνολο των εγγράφων που εκδίδονται από ελληνικές Δημόσιες Αρχές και δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο ή στοιχεία των εγγράφων που δύναται να ενσωματωθούν στην προς κατάρτιση Ληξιαρχική Πράξη γέννησης μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δήλωση γέννησης που καταρτίζεται με τη χρήση του υποσυστήματος του Μητρώου Πολιτών υπογράφεται με φυσική υπογραφή από τους υπόχρεους προς δήλωση γέννησης σε αντίγραφο που τυπώνεται από το εν λόγω σύστημα. Η βεβαίωση των ως άνω υπόχρεων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, ενώ μέσω αυτής γίνεται δήλωση συγκατάθεσης για τη λήψη φορολογικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται σε διάφορα Μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου και αφορούν τους γονείς, για χρήση από κάθε Δημόσιο Φορέα που διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών.Η δήλωση γέννησης δύναται να βεβαιώνεται και από τους δύο γονείς, σε περιπτώσεις τέκνων εντός γάμου, με σκοπό την υλοποίηση από τη Διοίκηση του συνόλου των διαδικασιών που σχετίζονται με τη γέννηση του τέκνου και απαιτούν κοινή συναίνεση σύμφωνα με το αρ.1510 του Αστικού Κώδικα για την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Στο εξής δηλαδή, για γεννήσεις σε μαιευτήρια ή μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων θα έχουν αποκλειστική εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου και θα υπερισχύουν κάθε αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης.

Να σημειωθεί πως ο τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω υποσυστήματος, οι διαλειτουργικότητες που απαιτούνται για την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης και της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα εφαρμογής, θα καθοριστούν με ΚΥΑ Υγείας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το υποσύστημα θα τεθεί σε λειτουργία όταν θα δημοσιευτεί η ΚΥΑ. Εντός 3 μηνών από την ΚΥΑ, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων, οφείλουν να έχουν διαμορφώσει τις αναγκαίες υποδομές για την υλοποίηση του νέου νόμου.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της Βουλής με το ψηφισθέν άρθρο ΕΔΩ

Πηγή: airetos.gr