Πυροσβεστική: Βγήκε συμπληρωματική προκήρυξη για τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών (έγγραφο)

Εκδόθηκε σήμερα συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Ειδικότερα:

Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 31589 οικ. Φ.109.1/30-06-2020 (Β΄2701) και 31588 οικ. Φ.109.1/30-06-2020 (Β΄2701) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Οικονομικών, κατ’ άρθρο 4 του ν. 2226/1994 όπως ισχύει, κατ’ άρθρο 39 παράγραφος 13 του ν. 4662/2020 και κατ’ άρθρο 20 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει, μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, της παρ. 1.δ. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4662/2020 (Α΄27), ως ακολούθως:
α. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψήφιους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 από 21-05-2020 ΠΥΣ 33/2006, θέσεις, καθορίζεται σε τριάντα (30) θέσεις. Ο αριθμός των καθ΄ υπέρβαση εισακτέων πυροσβεστικών υπαλλήλων, του ποσοστού 15%, της παρ. 1.β. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122), όπως ισχύει, καθορίζεται σε πέντε (5) θέσεις. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ιδιωτών και πυροσβεστικών υπαλλήλων, μέσω των πανελλαδικών και των κατατακτηρίων εξετάσεων, για τη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35) θέσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων της παρ. 1.δ. του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4662/2020 (Α΄27). Από τον αριθμό αυτό:
β. Ο αριθμός των τριάντα (30) προκηρυσσόμενων θέσεων, θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄27), από ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.
γ. Από τον αριθμό των θέσεων, της ανωτέρω παρ. 1.β., ποσοστό 20%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄226), ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.
δ. Οι υπόλοιπες θέσεις, της ανωτέρω παρ. 1.β., ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως: δα. Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση.
δβ. Οι υπόλοιπες είκοσι δύο (22) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
δβα. Δύο (2) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, θα καλυφθεί από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
δββ. Οι υπόλοιπες είκοσι (20) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020
(με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).
ε. Ποσοστό 15% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην ανωτέρω παρ. 1.β. για τη Σχολή Αξιωματικών, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
εα. Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
εβ. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που εξετάζονται στα μαθήματα
της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα), κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
εβα. Δεν προκύπτει θέση (0), από το ποσοστό θέσεων 9,51% για υποψήφιους υποψηφίους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
εββ. Τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019–2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).
2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019–2020 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).
α. Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι πέντε (5) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις
των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
αα. Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
αβ. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), το τρέχον σχολικό έτος.
β. Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ενενήντα οκτώ (98), θα καλυφθούν ως εξής:
βα. Δέκα (10) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.
ββ. Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
ββα. Οκτώ (8) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51% θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
βββ. Οι υπόλοιπες ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019–2020
(με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα).
3. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω παραγράφους 1δα, 1δβα, 1δββ, 1εα, 1εβα, 1εββ, 2αα, 2αβ, 2βα, 2ββα και 1βββ, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: aftodioikisi.gr