Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς, προχώρησε με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, στην παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού της Σάμης, από 12/06/2019 έως 29/11/2019. 
Η εταιρία που ανέλαβε το έργο είναι η ALTA MAREA IKE «λιµενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
τουριστικών λιµανιών» και εκπροσωπείτε από τον κ. ∆ιονύσιο Έρτσο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι:
«Α) Τη χωροθέτηση και καβοδέτηση.
Β) Την καταγραφή των σκαφών και γνωστοποίησή τους σε µηνιαία βάση, καθορισµό
θέσεων ελλιµενισµού, παραλαβή αιτήσεων ελλιµενισµού.
Γ) Την είσπραξη των τελών σύµφωνα µε την αριθ. 8122.1/29/2014/16-7-14 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου και τα
προβλεπόµενα σε αυτήν, όπως αυτά θα καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης.
∆) Την παρακολούθηση, την ορθότητα και τον έλεγχο των εισπραττόµενων τελών,
καθώς και την ορθή απόδοσή τους στο φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης των
λιµένων.
Ε) Την επί τόπου παρουσία στο ηµερήσιο κλείσιµο του ταµείου όποτε του ζητηθεί
από την υπηρεσία.
ΣΤ) Ο ανάδοχος πρέπει να βρίσκεται σε καθηµερινή βάση (δηλαδή ακόµα και τις
Κυριακές και τις επίσηµες αργίες), καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
Ζ) Τα προαναφερθέντα τέλη θα εισπράττονται µε χρήση tablet και έκδοση
ηλεκτρονικής φορολογικής απόδειξης, η οποία θα καταγράφεται και στο server του
∆.Λ.Τ. Κεφ/νίας-Ιθάκης. Το tablet θα χορηγηθεί στον ανάδοχο από το ∆.Λ.Τ.
Κεφ/νιας – Ιθάκης. Η καταβολή των τελών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό
που διατηρεί το ∆.Λ.Τ. στο τέλος εκάστης ηµέρας. Η µη έγκαιρη κατάθεση των
τελών στον τραπεζικό λογαριασµό που θα δοθεί στους αναδόχους, συνεπάγεται
την λύση της σύµβασης.
Επίσης εκτός από το tablet θα χορηγηθεί και µηχάνηµα pos σε περίπτωση
ηλεκτρονικής πληρωµής από τους ιδιοκτήτες των σκαφών.
Στο τέλος κάθε εβδοµάδας οφείλει να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή αναλυτική
κατάσταση των πλοίων που επισκέφθηκαν τον λιµένα, στοιχεία αυτού, χρόνο άφιξης,
χρόνο αποχώρησης, εισπραχθέντα τέλη, αντίγραφα καταθέσεων τραπέζης.
Η) Ο ανάδοχος θα πρέπει να οµιλεί καλά την αγγλική γλώσσα. Επίσης υποχρεούται
να ακολουθεί συγκεκριµένη ενδυµατολογική αµφίεση που θα καθορίζεται από το
Λιµενικό Ταµείο και θα φέρει τα διακριτικά αυτού. Πρέπει να έχει καλή
συµπεριφορά, ευγένεια, εξυπηρετικότητα και να προασπίζεται την εικόνα και φήµη
του Λιµενικού Ταµείου. Θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση των πλοίων –
σκαφών που θα καταφθάνουν στο λιµένα σε συνεργασία µε το Λιµεναρχείο.
Θ) Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-
8-2016. »
Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται η λιµενική ζώνη του λιµένα Σάµης .
Ως αµοιβή για την εκτέλεση του έργου ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (6.993,60 €) µε το Φ.Π.Α.
Η πληρωµή θα γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις.
Παραθέτουμε σε pdf, την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς, για τη σύμβαση που προαναφέρουμε.

638ΗΟΡΗ0-ΝΕΤ
Τάσος Καβαλλιεράτος.

Αναδημοσίευση από www.samikefalonias.wordpress.com