Γιατί είναι παράνομο την ίδια ημέρα το Πρωί και Νύκτα;
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ΠΔ 88/1999, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.14 εδάφιο 2 άρθρου πρώτου Ν.4093/2012
«Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να
είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες ».
Επίσης στο ΠΔ 76/ 2005, άρθρο 3 2ο
εδάφιο προβλέπεται:

«Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας
ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους
εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με
σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00
ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας.
Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε
όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία
νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής».
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ανάμεσα σε δύο βάρδιες που
πραγματοποιούνται μέσα στην ίδια περίοδο, (δηλαδή για τις υπηρεσίες που λειτουργούν
όλο το 24ωρο από τις 6 το πρωί έως τις 6 της επομένης) πρέπει να μεσολαβούν 11 ώρες
ανάπαυσης. Αυτό σημαίνει ότι το πρωί και νύκτα που ανάμεσα στις δύο βάρδιες
μεσολαβούν μόνο 8 ώρες ανάπαυσης ανάμεσα στις δύο βάρδιες είναι παράνομο.
Η παραβίαση αυτών των διατάξεων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών στους
ασθενείς. Δυστυχώς αυτά τα παράνομα ωράρια δηλαδή το πρωί και νύκτα
εφαρμόζονται κατά κόρον στα Νοσοκομεία, κυρίως στη νοσηλευτική υπηρεσία.
Κανένα διευθυντικό στέλεχος και με οποιοδήποτε πρόσχημα δεν μπορεί να
υποχρεώσει εργαζόμενους να ακολουθήσουν αυτά τα ωράρια. Οι εργαζόμενοι έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή τους, επισημαίνοντας ότι είναι παράνομα. Αν
διευθυντικά στελέχη επιμένουν στην εφαρμογή τους πρέπει να καταγγέλλουν αυτές τις
παρανομίες στα τοπικά Σωματεία και να απαιτήσουν από αυτά να παρεκβούν για να
μπει τέλος σε αυτή την παρανομία
https://www.facebook.com/1277077235696945/photos/a.1280167778721224/3283503238387658/?type=3&theater