Στιγμές αγωνίας– Βούλιαξε σκάφος με 7 επιβαίνοντες

65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό πριν από λίγη ώρα, όταν έλαβαν κλήση στην οποία τους ενημέρωναν πως έχει βουλιάξει σκάφος με 7 επιβαίνοντες σε ερημική παραλία,στην περιοχή Σιδερώνας. Ανάμεσά τους βρισκόταν κι ένα βρέφος.

Άμεσα μετέβη στο σημείο σκάφος του Λιμεναρχείο Ισθμίας όπου τους περισυνέλεξε σώους. Με τη συνδρομή περιπολικού τους μετέφεραν στο Λιμεναρχείο Ισθμίας όπου διεξάγεται προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγη korinthostv.gr