Στοιχεία ΣΟΚ Καπραβέλου: Το 40% των διασωληνωμένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò.Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò.Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.

Τον κίνδυνο του εφησυχασμού ως προς την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τόνισε ο Νίκος Καπραβέλος διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», μιλώντας στην ΕΡΤ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο ιός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι είναι τέτοια η υγειονομική κατάσταση που μπορούμε να ανταποκριθούμε, όχι ότι μας ευχαριστεί, είμαστε και εμείς εξουθενωμένοι, υπάρχουν πολλές μολύνσεις στο προσωπικό μας, παρ’ όλα αυτά ανταποκρινόμαστε, δεν μας ικανοποιεί όμως ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και ο μεγάλος αριθμός των θανάτων.

Δεν έχουμε σπάσει την αλυσίδα της διασποράς

Δεν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε την αλυσίδα της διασποράς, που ξεκινάει από τα μικρά παιδιά, επεκτείνεται στους μεγαλύτερους, με τραγικές συνέπειες στους ηλικιωμένους.

Για να συμβεί αυτό χρειάζονται δραστικά μέτρα, οριζόντια μέτρα, ευτυχώς σταμάτησε η κουβέντα περί χαλάρωσης των μέτρων».

Το 40% των διασωληνωμένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Συνεχίζοντας ο κ. Καπράβελος τόνισε ότι: «Στη χώρα μας έχουμε στρέψει την προσοχή μας στα εμβόλια και στην τέταρτη δόση για να αυξήσουμε την ανοσία. Δυστυχώς και εκεί υπάρχει μία φθίνουσα πορεία της προστασίας των εμβολίων, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα, αφού το 40% των διασωληνωμένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι. δηλαδή με δύο δόσεις, λίγοι έκαναν την τρίτη δόση.

Φαίνεται ότι έχουμε συνθηκολογήσει με τον ιό και έχουμε συνηθίσει αυτό τον ανεπίτρεπτο αριθμό θανάτων.

Φαίνεται να ελέγχεται η πίεση στο σύστημα Υγείας, όμως η ανησυχία όλων είναι, ότι καταγράφονται νέα στελέχη, ο ιός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη».

Τέλος επισήμανε πως: «Μπορεί ο κόσμος να έχει κουραστεί με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, αλλά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο περιμένουμε εξελίξεις και αν συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία που περιγράψαμε, ότι εμείς έχουμε κουραστεί, ποιες μάσκες και ποια εμβόλια, νομίζω ότι θα έχουμε τα ίδια με τα προηγούμενα σφοδρότατα κύματα.

Δεν έχει βρεθεί το μαγικό εμβόλιο

Ως προς τον καιρό που λέγαμε ότι θα βοηθήσει, τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και ήρθε η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, η πανδημία δεν έχει τελειώσει, ή δεν έχει βρεθεί το “μαγικό” εμβόλιο να κάνουμε μία δόση και να πούμε ότι τελειώσαμε. Ο ιός μπορεί να μας προλάβει και να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

Πηγή: aftodioikisi.gr