Με δήλωση της προτίμησής τους για το ποιο δήμο θα επιλέξουν, θα γίνει κατ΄ αρχήν ο διαχωρισμός του προσωπικού. Ωστόσο, εντός τριών μηνών, θα δημιουργηθεί μεταβατικός οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που θα έχει και τον τελικό λόγο για την κατανομή των θέσεων στους τρεις δήμους.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού προσωπικό των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, μεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενος δήμους, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, δηλώνουν την προτίμησή τους, για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.

 

Με προθεσμία τριών μηνών

 

Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των υπό κατάργηση δήμων, καταρτίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν.3584/ 2007, Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων και κατανέμεται σε συνιστώμενες θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό του καταργούμενου δήμου. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, εγκρίνονται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αν δεν το κάνουν, θα το κάνει η Αποκεντρωμένη

 

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 10του ν. 3584/ 2010. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Προσωρινές θέσεις και αρμοδιότητες

 

Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων καθορίζονται η προσωρινή εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών τους, οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς και η κατανομή σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους των οργανικών, των προσωποπαγών θέσεων και των θέσεων έμμισθης εντολής του
προσωπικού των καταργούμενων δήμων, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα, που κατανέμονται σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους.
Στις θέσεις του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/ 2018. Επίσης, ορίζονται προσωρινά και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

 

Η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων

 

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων και την κατάταξη σε αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, λαμβάνονται υπόψη υπ΄ όψη, κατά σειρά προτεραιότητας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα και με την αρχή της ισότητας των δημοτών στην πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι αιτήσεις προτίμησής τους σύμφωνα με την παρ. 2, ο τόπος κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατάσταση, τυχόν προβλήματα υγείας και τα έτη υπηρεσίας τους.

 

Σε ένα μήνα από το Σεπτέμβριο

 

Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό των καταργούμενων δήμων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις κατανομής της παρ. 3. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού των δήμων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. με πράξεις των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, που εγκρίνονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του προσωπικού που κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. λαμβάνεται υπόψη για κάθε μισθολογική και βαθμολογική συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ αυτού και κάθε τυχόν προσωπική διαφορά.

 

Σε ένα εξάμηνο από το Σεπτέμβρη οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, οι νέες δημοτικές αρχές καταρτίζουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων δήμων, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/ 2007 και χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 3 αυτού. Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. κάθε συνιστώμενου δήμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/ 3 του αριθμού των οργανικών θέσεων του αντίστοιχου καταργούμενου δήμου. Αριθμός οργανικών θέσεων των Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων μέχρι του ημίσεως των θέσεων των αντίστοιχων Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. που καλύφθηκαν με κατάταξη προσωπικού των αντίστοιχων καταργηθέντων δήμων, μπορούν να καλύπτονται χωρίς την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/ 2006, όπως ισχύει.

 

Προθεσμία 5 μηνών για μετατάξεις στο δήμο προτίμησης

 

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των συνιστώμενων δήμων, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στο δήμο της προτίμησής τους σύμφωνα με την παρ. 2, δύνανται, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έγκριση των οικείων Ο.Ε.Υ., να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/ 2016, στο δήμο που είχαν δηλώσει ως προτιμητέο, είτε σε κενή οργανική θέση είτε με μεταφορά της θέσης τους και με διατήρηση του μισθολογικού και βαθμολογικού τους καθεστώτος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του δήμου υποδοχής, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Προϋπόθεση για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων του δήμου προέλευσης να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65%και ο μετατασσόμενος υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα.

 

Για το «βοήθεια στο σπίτι»

 

Οι συνιστώμενοι δήμοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 91 του ν. 4583/ 2018, αν οι σχετικές προϋποθέσεις πληρούνται από τον αντίστοιχο καταργούμενο δήμο και εφόσον οι υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρασχέθηκαν εντός των διοικητικών τους ορίων. Η ειδική προϋπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον έχει διανυθεί στον καταργούμενο δήμο, λογίζεται ότι έχει διανυθεί στον συνιστώμενο δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου παρασχέθηκαν κυρίως οι σχετικές υπηρεσίες.

 

Ειδικές ρυθμίσεις με… βούλα του Υπουργείου

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των Μεταβατικών και των οριστικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώμενων δήμων, τη διαδικασία κατανομής του προσωπικού των καταργούμενων δήμων στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους και τη διαδικασία μετατάξεων της παρ. 7.

Αναδημοσίευση από www.corfupress.com

Προηγούμενο άρθροΣπαθής για “σπάσιμο” Δήμου: Τουλάχιστον διοικητική ισορροπία
Επόμενο άρθροΕπιτροπές Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου