Ξεκινάει το έργο της αποκατάστασης του κτιρίου της Περιφέρειας

Τη δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», στο Αργοστόλι, με π/υ δημοπράτησης 141.300,01 ευρώ (με ΦΠΑ) και τελικό ποσό σύμβασης, 84.147,81 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δυνάμει της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 022 Τροπ [0] της 7-9-2017 του Υπ.Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (αρ.96217/7-9-2017, ΑΔΑ689Χ465ΧΙ8-77Τ) που περιλαμβάνει και το έργο : «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με ΚΕ 2012ΕΠ02200006.

Η σύμβαση υπεγράφη με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα  «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με την προσφερθείσα παρ’αυτού έκπτωση 40,45%.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 210 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.