ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáíÜóôåò áðü ôï íáõÜãéï ôçò ÓÜìïõ, üðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 22 Üíèñùðïé.Ðñüêåéôáé ãéá 32 Üôïìá, 7 Óýñéïé, 24 Óïìáëïß êáé ìßá ãõíáßêá áðü ôçí Åñõèñáßá, åíþ ìå ôï ßäéï äñïìïëüãéï èá ìåôáöåñèïýí ïé óïñïß ôùí 12 íåêñþí ìéáò êáé ïé 10 Ý÷ïõí Þäç ôáõôïðïéçèåß. (EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Λιμενικό Σώμα για τους υποψήφιους των Πανελληνίων και θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 6 Μαΐου έως την Τετάρτη 15 Μαΐου ορίστηκε η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων Ιουνίου για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, ώστε να διεκδικήσουν μία θέση στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η προθεσμία της ταχυδρομικής αποστολής (με συστημένη αλληλογραφία ) της ως αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι από 6/5 έως και 16/5 (σφραγίδα ταχυδρομείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

Η προκήρυξη του διαγωνισμού

Οδηγίες αίτησης

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr