ΥΠΔΑ: Αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπόχρεοι δήλωσης πόθεν έσχες (εγκύκλιος)

Με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μ. Ξενογιαννακοπούλου ενημερώνει σχετικά με δημοσίους υπαλλήλους που είναι «υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης».

Συγκεκριμένα σημειώνεται:

Α. Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/07.02.2019) «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 69 του εν λόγω νόμου:

1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής :

«στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016 (Α΄33), οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι ,οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο ,καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται ,βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν.1878/1990 (Α΄33) και 2 και 3 του ν.1895/1990 (Α΄116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επίτροπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

2. Επίσης στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του ιδίου ως άνω άρθρου 69 ορίζεται : «Οι υπάλληλοι του άρθρου 6 του ν.1878/1990 και των άρθρων 2 και 3 του
ν.1895/1990,για τους οποίους επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με το παρόν άρθρο, υποβάλλουν τη δήλωση της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 μέσα σε (90) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος».

Β. Οι Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς
και ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν διατεθεί στα γραφεία τους για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, ώστε να προβούν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους φορείς τους για την υπαγωγή των υπαλλήλων που διατίθενται
σε γραφεία Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους υπόχρεους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και να τους εντάσσουν στους αντίστοιχους καταλόγους, που υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr