Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με την μεταφορά των μαθητών το Υπουργείο εσωτερικών έστειλε έγγραφο προς τις Περιφέρειες της χώρας με το οποίο ενημρώνει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4625/2019 (Α’139)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
ρυθμίστηκαν, με μεταβατικό τρόπο, σειρά ζητημάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ειδικότερα:
Α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις των εκκρεμών έως την
έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 διαγωνισμών, για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς
μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.

Β) Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις που:
αα) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
ββ) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,
γγ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι
υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
δδ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς,
για τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την
εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται
υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

Πηγή: aftodioikisi.gr