1 + 1 επιδόματα σε όσους δεν έχουν ένσημα – Απο 362 μέχρι και 400 ευρώ το μήνα με δυο βασικές προϋποθέσεις

Πως θα λάβουν 1 + 1 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όσοι δεν έχουν ένσημα – Μέχρι και 400 ευρώ το μήνα στο IBAN με δυο βασικές προϋποθέσεις.

Είσαι ανασφάλιστος, δεν έχεις ένσημα; Δες παρακάτω τα δύο επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που μπορείς να λαμβάνεις κάθε μήνα όταν φτάσεις σε μια ορισμένη ηλικία.

Λίγοι ανασφάλιστοι πολίτες που δεν έχουν ένσημα γνωρίζουν για αυτά τα δυο επιδόματα που παρέχει ο ΟΠΕΚΑ και από 1.01.2024 φτάνουν μέχρι και 400 ευρώ.

400 εύρω σε ανασφάλιστους από τον ΟΠΕΚΑ

Στα 400 ευρώ το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ.

Είστε δικαιούχος για το επίδομα ανασφάλιστων του ΟΠΕΚΑ των 400 ευρώ αν:

Αν έχετε συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας σας και δεν λαμβάνετε σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 400ευρώ.

Αν η σύνταξη αυτή ή η παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το επίδομα των 400 ευρώ, δικαιούστε το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνετε από αλλού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Αν το ποσό που προκύπτει ως διαφορά είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνετε από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους με το πιο υψηλό επίδομα – Δικαιούχοι και αιτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

Για να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα θα πρέπει να διαμένετε μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης σας ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας σας, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθείτε να διαμένετε στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

362 ευρώ επίδομα στέγασής από τον ΟΠΕΚΑ

Εφόσον νοικιάζετε και το ενοίκιο σας είναι μικρότερο των 362 ευρώ το μήνα μπορείτε να λάβετε από τον ΟΠΕΚΑ ολόκληρο το ποσό 362 ευρώ επίδομα ενοικίου αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Το Επίδομα Στέγασης 362 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία.

Προϋποθέσεις

  • Ηλικιακές – Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
  • Εισοδηματικές – Το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ και τα ανασφάλιστα ζεύγη το ποσό των 8.640 €.
  • Ασφαλιστικές – Δεν λαμβάνουν και δεν έχουν υποβάλει αίτηση οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση την (σύνταξη) παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.
  • Ιδιοκτησιακές – Δεν έχουν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας, δεν τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή τους, ούτε έχουν μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.
  • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Οι αιτούντες δεν φιλοξενούν τρίτα άτομα ή δεν διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας: α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού, β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.
  • Εργασιακές – Ο/Η αιτών/ουσα ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης, δεν εργάζονται.
  • Οικονομικές – Δεν συντηρούνται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο.
  • Οικονομικές – Δεν επιδοτούνται με άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.
  • Εισοδηματικές – Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν ξεπερνάει το ποσό των 7.000 €, ενώ σε περίπτωση ζεύγους ή έτερου συμφώνου συμβίωσης, το ποσό των 10.500 €.
  • Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης – Διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον από το έτος 2012 μέχρι την υποβολή της αίτησης).

πηγή: enaklik.com