3.150 ευρώ για δάνειο – Η αίτηση για να τα πάρετε

Δάνειο: Επίδομα έως 3.150 ευρώ για δανειολήπτες φέρνει η κυβέρνηση. Ποιοι ιδιοκτήτες επιδοτούνται με 70 έως 210 ευρώ τον μήνα για τα «κόκκινα δάνεια».

«Αποκαλυπτήρια» με τη σχετική κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για το νέο πρόγραμμα για την επιδότηση στεγαστικών δανείων με ποσά από 70 έως και 210 ευρώ τον μήνα.

Μέσω του προγράμματος το κράτος καλύπτει μέρος των δόσεων των πλέον αδύναμων νοικοκυριών και επιπλέον «προστατεύει» την κύρια κατοικία.

Οι «ευάλωτοι», εφόσον αποδείξουν την οικονομική τους αδυναμία αποφεύγουν τους πλειστηριασμούς.

Προστασία για ακίνητα που πρόκειται να βγουν στο «σφυρί» παρέχει το νέο πρόγραμμα, αλλά μόνον στην περίπτωση που συνιστούν την κύρια κατοικία ενός «ευάλωτου» νοικοκυριού.

Μόνον τότε μπορεί να μπει «φρένο» στην διαδικασία εφόσον ο ιδιοκτήτης προσκομίσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Δάνειο: Πώς γλιτώνουν τους πλειστηριασμούς τα νοικοκυριά

Ένα «ευάλωτο» νοικοκυριό με χρέη μπορεί να γλιτώσει τον πλειστηριασμό για ολόκληρο το 2022 και έως ότου συσταθεί ο περιβόητος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Το Δημόσιο συνεισφέρει, στις δόσεις που είναι αναγκαίες, για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από επισπεύδοντα πιστωτή κατά της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης.

Η επιδότηση παρέχεται μέχρι τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15) μήνες, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί.

Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) μηνών ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με το πέρας των δεκαπέντε (15) μηνών, ή από τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί, παύει αυτοδικαίως η συνεισφορά του Δημοσίου.

Η διαδικασία αίτησης για επίδομα έως 210 ευρώ τον μήνα

Η διαδικασία διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων που ισχύουν και την έγκριση της αίτησης, ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Δάνειο: Να σημειωθεί πως:

Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Μέσω της ταυτοποίησης, ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα στοιχεία:

Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο δηλωμένος Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν ο δικαιούχος είναι επιτηδευματίας.

Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συμβιούντος και των εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο δηλωμένος Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι υποβάλλουν αίτηση

Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τα οποία δύναται να αντληθούν από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας εφόσον έχουν καταχωρισθεί σε αυτό από τον αιτούντα και επισυνάπτει ή βεβαιώνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που έχει εκδώσει σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 και την υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3571), το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την αίτηση του παρόντος, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί και η κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη,

κατά περίπτωση, είτε το απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης, είτε τη διακήρυξη περί διενέργειας πλειστηριασμού, ή την απόφαση περί κήρυξής του σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι σε βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή και είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία του άρθρου 219 του ν. 4738/2020 κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού.

Ότι δεσμεύεται οριστικά και αποδέχεται να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 219 του ν. 4738/2020, μόλις αυτός συσταθεί και το αργότερο εντός του χρονικού διαστήματος της παρ. 2 του άρθρου 22.

Ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση ευάλωτου οφειλέτη λόγω απόκρυψης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και ότι δεν αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία μετά την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου.

Δάνειο: Ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση ευάλωτου είναι αληθή.

Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στη βεβαίωση ευάλωτου, καθώς και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

Σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων.

Πηγή: newsme.gr